Gazagystanda Türkmenistanyň Prezidentiniň täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi


09.04.2024

8-nji aprelde Gazagystandaky Türk Akademiýasynyň binasynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň «Änew – müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

Çärä Astana şäherinde akkreditlenen diplomatik wekilhanalaryň wekilleri, ylmy we döredijilik işgärleri hem-de habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdy. Bu çäre Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky ilçihanasy we Türk Akademiýasy bilen bilelikde guraldy.

Tanyşdyrylyş dabarasynda Türk akademiýasynyň wise-prezidenti, Gazagystan Respublikasynyň Prezidentiniň ýanyndaky Gazagystanyň Strategiki gözleg institutynyň baş hünärmeni, L.N.Gumilýow adyndaky Ýewraziýa milli uniwersitetiniň professory, Gazagystan Respublikasynyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet dolandyryş akademiýasynyň hünärmenleri çykyş etdiler.

Şol bir wagtyň özünde çykyş edenler Türkmenistanyň Prezidentine tutuş türki dünýäsine hödürlenen täze kitap üçin uly minnetdarlyk bildirdiler.

Bu çärä gatnaşyjylar şeýle hem Magtymguly Pyragynyň bahasyna ýetip bolmajak medeni mirasyny gorap saklamakda we ýaýratmakda Türkmenistanyň Prezidentiniň alyp barýan işlerini aýratyn bellediler.

Türkmenistanyň ilçisi öz çykyşynda Türkmenistanyň Prezidentiniň täze kitaby, Änew şäheriniň taryhy, ýadygärlikleri, oba hojalygy, medeniýeti, şeýle-de şäherde meşhur alymlar tarapyndan geçirilen gözlegler barada beýan etdi.

Esasy çykyşlardan soň Türk Akademiýasynyň zalynda sergi açyldy. Sergide Magtymguly Pyragynyň goşgular ýygyndysy, golýazmalary, suratlary we kitaplary görkezildi.

Çäräniň ahyrynda türkmen diplomaty Türkmenistanyň Prezidentiniň «Änew – müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet» atly täze kitabyny Türk Akademiýasynyň kitaphanasynyň gaznasyna gowşurdy.

Новости

2 3 4 5 ... 10

Нужна помощь?

Наши специалисты всегда готовы ответить на любые интересующие вас вопросы