Hosting hyzmatyny nädip birikdirmeli?

Hosting hyzmatyny almak üçin Oguz Han köçesiniň 217-nji jaýynda ýerleşýän "Altyn Asyr" öýjükli operatoryň binasyndaky bölümimize ýüz tutmaly. 

Aşakda bu hyzmaty açmak / almak üçin zerur resminamalaryň sanawy görkezilýär:

 Ýuridik şahslar üçin:
1)      ýüz tutma haty;
2)      “Müşderi” tarapyndan bellenen administratoryň pasport nusgasy we şahsy maglumaty;
3)      “Müşderi” tarapyndan jogapkär edip bellenendigi barada içki buýrugyň göçürmesi (wezipesini, ykjam telefon belgisini, elektron poçta salgysyny görkezmeli);\
4)      “Müşderiniň” Tertipnamasynyň (Düzgünnamasynyň) göçürmesi;
5)      Türkmenistanyň Edara görnüşli talaplaryň ýeke-täk döwlet sanawyndan göçürmesi;
6)      Şahadatnamanyň göçürmesi (Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan berilen).

Fiziki şahslar üçin (telekeçi):
1)      ýüz tutma haty;
2)      “Müşderi” tarapyndan bellenen administratoryň pasport nusgasy we şahsy maglumaty;
3)      Hususy telekeçiniň bellige alyş şahadatnamasynyň göçürmesi.