Oýunlar

games

Ýokary tizlikde oýun oýnamak

ТМТ 20 /aýda

Islendik nyrhnamada oýunlary ýokary tizlikde oýnamak

ccr

Stronghold Neverwinter

Neverwinter ­ meşhur Dungeons and Dragons älem-jahany boýunça ММОRPG. Faerun ýerleriniň keşbini hemişelik üýtgeden jadyly heläkçilikden soň, 1000 ýylyň geçmegi bilen bolup geçýän wakalar barada gürrüň berilýär. Şol wagtda ozal kuwwatly imperiýalar ýykylypdyr, ägirt uly şäherler bolsa aýylganç jandarlaryň hem-de täze ýaşaýyş ýerlerini gurmakçy bolýan, ölmän galanlaryň ujypsyz ilatyň ýaşaýan harabalaryna öwrülipdir

Oýny ýüklemek
ccr

Warframe

Olar Tenno diýlip atlandyrylypdyr. Tygly we ok-ýaragly esgerler: Warframe esbaplary bilen üpjün edilen ussatlar. Geçen uruşda ölmän galanlar harabalaryň içinde sergezdançylyk etmeli bolupdyr. Emma indi olar ýene gerekli bolupdyr. Grineer ägirt uly goşunlary bilen bütin gün ulgamy boýunça ýaýrap başlaýar. Tennony gadymy ýerde ýygnanyşmaga çagyryş ýyldyzlaryň arasynda ýaňlanýar. Olar seni çagyrýar. Lotusyň seni ugrukdyrmagyna rugsta ber. Ol seni kriogen kapasadan halas etdi we ölmän galmaga mümkinçilik berdi. Grineer seni tapar; sen taýýar bolmaly. Lotus saňa Warframesiň ýollaryndan geçmegi öwreder hem-de olaryň güýjüniň syryny açyp berer. Ýör, tenno, sen urşa goşulmaly

Oýny ýüklemek
ccr

World of Tanks

Bu köpçülikleýin ulanylýan onlaýn-oýny, dolulygyna XX asyryň bronly maşynlaryna bagyşlanan. Oýunçylar ýeriň ähli künjeklerinden polat äpet adamlaryň muşdaklary bilen dünýäniň tank agalygyna bolan hukuklaryny goramak üçin egin-egne söweşerler

Oýny ýüklemek
ccr

Warface

Waka 2023-nji ýylda bolup geçip, harby şuteri ýadyňa salýar. Oýun hem nusgawy doly derejeli PvP söweşleri hem-de gahrymanlaryň toparlaryny we PvE konsepsiýasynda kooperatiw wezipeleri teklip eder

Oýny ýüklemek
ccr

World of Warplane

Ikinji jahan urşunyň taryhy settinginde arkadaly awiasimulýator žanrynda hakyky wagtda müşderileriň köpçülikleýin ulanýan onlaýn-oýny

Oýny ýüklemek
ccr

War Thunder

Söweş awiasiýasyna, bronetehnika we uruşdan soňky döwre, Ikinji Jahan urşy ýyllaryna we uruşdan soňky döwre bagyşlanylan kompýuterde köpçülikleýin oýnalýan onlaýn-oýny

Oýny ýüklemek
ccr

Dota 2

Valve Corporation tarapyndan işlenip taýýarlanylan multiplayer online battle arena žanrynda kompýuterde köpçülikleýin oýnalýan toparlaýyn oýun. Warcraft III oýny üçin DotA modifikasiýa kartynyň garaşsyz dowamy bolup durýar

Oýny ýüklemek
ccr

ArcheAge

Oýnuň dowamlylygy fentezi dünýäde bolup fentezi-stimpank görnüşdedir. Archeage dünýäsi koreý ýazyjysy Min-Hi Çonyň kitaplary esaslanýar. Uly görnüşde PvP we PvE söweşleri, monstrlary awlamak, öz ýerleriň eýesi bolmak, bazalaryň gurluşygy we ş. m. Archeage oýunçylaryna garaşýar

Oýny ýüklemek
ccr

Guild Wars 2

ArenaNet tarapyndan döredilen köpçülikleýin ulanylýan rolly oýun. Oýnuň wakasy toslanan Tiriýa dünýäsinde bolup geçýär, ol sazlaşykly wakalaryň kömegi bilen oýunçylaryň täsiri astynda üýtgeýär

Oýny ýüklemek
ccr

Armored Warframe

Tank söweşi arkada žanrynda köpçülikleýin ulanylýan onlaýn oýny bolup ol World of Tanks oýnuna meňzeşdir

Oýny ýüklemek
ccr

Revelation

Revelation – Hytaýda işlenip taýýarlanylan onlaýn düzgüninde oýnalýan kompýuter oýny. ABŞ-da we Ýewropada «Revelation Online» ady bilen neşir edilýär

Oýny ýüklemek
ccr

Аллоды Онлайн

Allody onlaýn - mmorpg oýunlaryň arasynda iň meşhur oýundyr we elbetde ýöne ýere däldir. Bu oýuny oýnaýan her bir oýunçy täsin ertekiler dünýäsinde girýär. Oýunda VIP akkauntlar ýokdyr, şonuň bilen oýuny mugt oýnamak mümkindir

Oýny ýüklemek
ccr

Perfect World

Perfect World — Beijing Perfect World kompaniýasy tarapyndan döredilen köpçülikleýin rolly ulanylýan hytaý onlaýn-oýny. Häzirki wagtda ol dünýäniň köp sanly ýurtlarynda ornaşdyryldy we birnäçe tapawutly görnüşleri bar

Oýny ýüklemek
ccr

Heroes & Generals

Heroes & Generals — Ikinji jahan urşunyň tematikasyndaky atyş janyrly köp ulanyjyly oýun. Steam programmasynda giňden ýaýraýar, "free-to-play" biznes modelini ulanylýan, Daniýanyň Reto-Moto studiýasy tarapyndan düzülen

Oýny ýüklemek

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäne taýyn

Habarlaşmak üçin