Oýunlar

games

Ýokary tizlikde oýun oýnamak

ТМТ 20 /aýda

Oýun nyrhnamasy bilen biziň sahypamyzdan oýunlary ýokary tizlikde alyp bilersiňiz

ccr

Fortnite

“Fortnite” “Epic Games” tarapyndan işlenip düzülen we 2017-nji ýylda çykan onlaýn oýun. Kooperatiw gibrid diňiň gorag atyjysy, dört oýunçynyň zombi ýaly jandarlary goramak we gurup biljek duzaklary we berkitmeleri bilen zatlary goramak üçin dört oýunçy üçin aman galan oýun; “Fortnite Battle Royale” erkin oýnalýan söweş royale oýny bolup, iň soňky durmak üçin 100-e çenli oýunçy göreşýär.

Oýny ýüklemek
ccr

DC Universe Online (DCUO)

DC Universe Online (DCUO), toslama DC Comics äleminde goýlan onlaýn oýunçy oýnamak üçin mugt. Daybreak Oýun Kompaniýasy tarapyndan işlenip düzüldi we 2011-nji ýylyň 11-nji ýanwarynda Daybreak Game Company we WB Games tarapyndan bilelikde neşir edildi. Oýunçy, DC Comics-iň gahrymanlary we gahrymanlary bilen täsirleşýän täze, özboluşly keşbi döredýär.

Oýny ýüklemek
ccr

Scavengers

“Scavengers” siziň diri galmagyň strategiki söweş meýdanydyr. Üç adamdan ybarat topar gibrid sandbox görnüşli PVE we synp esasly PVP-de ýaşamak we agalyk etmek üçin bäsleşýän mugt oýnaýan atyjyny giriziň. Uýgunlaşdyrylan gözlegçileriň sanawyndan saýlaň, täsin ukyplaryň we ýaraglaryň utgaşmasy bilen özüňizi ýaraglaň we duşmançylykly çölüň kynçylyklaryny ýeňiň. Duşman oýunçylaryny we doňan Eartheriň ýaşaýjylaryny ýeňip geçiň.

Oýny ýüklemek
ccr

Star Wars

Star Wars: Köne respublikasy, BioWare tarapyndan işlenip düzülen köpçülikleýin RPG oýny. Oýun filmdäki wakalardan takmynan 3500 ýyl ozal bolup geçýär - Bioware eýýäm doly diýen ýaly erkinlik berdi, partiýalar we gahrymanlar üçin "ekzotik aralyk we çatryk" bilen baglanyşyk bolmazdan.

Oýny ýüklemek
ccr

Rocket League

“Roketa ligasy”, “Psyonix” tarapyndan “Windows”, “PlayStation 4” tarapyndan işlenip düzülen we çap edilen arça futbol ýaryş oýny, “futbol, ýöne raketa awtoulaglary bilen” diýlip häsiýetlendirilen, sekiz adama çenli oýun mümkinçiligini hödürleýär, raketa bilen işleýän ýaryşda her topara dört oýunçy paýlaýar. Duşuşykda topy garşydaşyň pökgüsine urmak we bal gazanmak üçin awtoulaglar.

Oýny ýüklemek
ccr

FIFA Online 4

FIFA Online 4, FIFA-nyň 2018-nji ýyldaky mugt kompýuter wersiýasy. Oýun ilki Günorta Koreýada, soň bolsa beýleki Aziýa ýurtlarynda goýberildi. Taslama Russiýa we günbatar sebitlere diňe 2021-nji ýylda baryp ýetdi. Taslama janköýerleri diňe bir mugt mazmuny bilen däl, eýsem köp funksiýa bilen hem begendirip biler.

Oýny ýüklemek
ccr

Stronghold Neverwinter

Neverwinter ­ meşhur Dungeons and Dragons älem-jahany boýunça ММОRPG. Faerun ýerleriniň keşbini hemişelik üýtgeden jadyly heläkçilikden soň, 1000 ýylyň geçmegi bilen bolup geçýän wakalar barada gürrüň berilýär. Şol wagtda ozal kuwwatly imperiýalar ýykylypdyr, ägirt uly şäherler bolsa aýylganç jandarlaryň hem-de täze ýaşaýyş ýerlerini gurmakçy bolýan, ölmän galanlaryň ujypsyz ilatyň ýaşaýan harabalaryna öwrülipdir

Oýny ýüklemek
ccr

Warframe

Olar Tenno diýlip atlandyrylypdyr. Tygly we ok-ýaragly esgerler: Warframe esbaplary bilen üpjün edilen ussatlar. Geçen uruşda ölmän galanlar harabalaryň içinde sergezdançylyk etmeli bolupdyr. Emma indi olar ýene gerekli bolupdyr. Grineer ägirt uly goşunlary bilen bütin gün ulgamy boýunça ýaýrap başlaýar. Tennony gadymy ýerde ýygnanyşmaga çagyryş ýyldyzlaryň arasynda ýaňlanýar. Olar seni çagyrýar. Lotusyň seni ugrukdyrmagyna rugsta ber. Ol seni kriogen kapasadan halas etdi we ölmän galmaga mümkinçilik berdi. Grineer seni tapar; sen taýýar bolmaly. Lotus saňa Warframesiň ýollaryndan geçmegi öwreder hem-de olaryň güýjüniň syryny açyp berer. Ýör, tenno, sen urşa goşulmaly

Oýny ýüklemek
ccr

World of Tanks

Bu köpçülikleýin ulanylýan onlaýn-oýny, dolulygyna XX asyryň bronly maşynlaryna bagyşlanan. Oýunçylar ýeriň ähli künjeklerinden polat äpet adamlaryň muşdaklary bilen dünýäniň tank agalygyna bolan hukuklaryny goramak üçin egin-egne söweşerler

Oýny ýüklemek
ccr

Warface

Waka 2023-nji ýylda bolup geçip, harby şuteri ýadyňa salýar. Oýun hem nusgawy doly derejeli PvP söweşleri hem-de gahrymanlaryň toparlaryny we PvE konsepsiýasynda kooperatiw wezipeleri teklip eder

Oýny ýüklemek
ccr

World of Warplane

Ikinji jahan urşunyň taryhy settinginde arkadaly awiasimulýator žanrynda hakyky wagtda müşderileriň köpçülikleýin ulanýan onlaýn-oýny

Oýny ýüklemek
ccr

War Thunder

Söweş awiasiýasyna, bronetehnika we uruşdan soňky döwre, Ikinji Jahan urşy ýyllaryna we uruşdan soňky döwre bagyşlanylan kompýuterde köpçülikleýin oýnalýan onlaýn-oýny

Oýny ýüklemek
ccr

Dota 2

Valve Corporation tarapyndan işlenip taýýarlanylan multiplayer online battle arena žanrynda kompýuterde köpçülikleýin oýnalýan toparlaýyn oýun. Warcraft III oýny üçin DotA modifikasiýa kartynyň garaşsyz dowamy bolup durýar

Oýny ýüklemek
ccr

ArcheAge

Oýnuň dowamlylygy fentezi dünýäde bolup fentezi-stimpank görnüşdedir. Archeage dünýäsi koreý ýazyjysy Min-Hi Çonyň kitaplary esaslanýar. Uly görnüşde PvP we PvE söweşleri, monstrlary awlamak, öz ýerleriň eýesi bolmak, bazalaryň gurluşygy we ş. m. Archeage oýunçylaryna garaşýar

Oýny ýüklemek
ccr

Armored Warfare

Tank söweşi arkada žanrynda köpçülikleýin ulanylýan onlaýn oýny bolup ol World of Tanks oýnuna meňzeşdir

Oýny ýüklemek
ccr

Revelation

Revelation – Hytaýda işlenip taýýarlanylan onlaýn düzgüninde oýnalýan kompýuter oýny. ABŞ-da we Ýewropada «Revelation Online» ady bilen neşir edilýär

Oýny ýüklemek
ccr

Аллоды Онлайн

Allody onlaýn - mmorpg oýunlaryň arasynda iň meşhur oýundyr we elbetde ýöne ýere däldir. Bu oýuny oýnaýan her bir oýunçy täsin ertekiler dünýäsinde girýär. Oýunda VIP akkauntlar ýokdyr, şonuň bilen oýuny mugt oýnamak mümkindir

Oýny ýüklemek
ccr

Perfect World

Perfect World — Beijing Perfect World kompaniýasy tarapyndan döredilen köpçülikleýin rolly ulanylýan hytaý onlaýn-oýny. Häzirki wagtda ol dünýäniň köp sanly ýurtlarynda ornaşdyryldy we birnäçe tapawutly görnüşleri bar

Oýny ýüklemek
ccr

Heroes & Generals

Heroes & Generals — Ikinji jahan urşunyň tematikasyndaky atyş janyrly köp ulanyjyly oýun. Steam programmasynda giňden ýaýraýar, "free-to-play" biznes modelini ulanylýan, Daniýanyň Reto-Moto studiýasy tarapyndan düzülen

Oýny ýüklemek
ccr

Crossout

üçünji şahs görnüşi bilen apokaliptikden soňky hereket reanryndaky kompýuter köp oýunçy onlaýn oýun. Oýun, oýunçylaryň özleri tarapyndan ýygnalan sowutly ulaglarda PvP sessiýasyna esaslanýar.

Oýny ýüklemek
ccr

Call of Duty: Warzone

Infinity Ward we Raven Software tarapyndan işlenip düzülen we Activision tarapyndan neşir edilen köp platformaly erkin oýnalýan köp adamly atyjy we söweş royale wideo oýny.

Oýny ýüklemek
ccr

World of Warships

“World of Warships” neşirýat we dörediji tarapyndan 2011-nji ýylyň 16-njy awgustynda yglan edilen Birinji we Ikinji Jahan Urşlarynyň taryhy şertlerinde deňiz söweşleriniň arka simulýatorynyň reanrynda hakyky wagtda köp sanly onlaýn oýunçydyr. Wargaming.net halkara kompaniýasy tarapyndan onlaýn oýunlar

Oýny ýüklemek
ccr

Cross Fire

“Cross Fire” Günorta Koreýanyň taktiki köp oýunçy ilkinji adam atyjysy. Oýun dörediji “SmileGate”. Koreýada bu oýun Günorta Koreýanyň “Neowiz” kompaniýasy tarapyndan neşir edildi. Russiýada, şeýle hem GDA-nyň çäginde Mail.Ru neşir etmek we lokallaşdyrmak bilen meşgullanýar.

Oýny ýüklemek
ccr

Counter-Strike: Global Offensive

Valve we Gizlin Path Entertainment tarapyndan döredilen köp oýunçy kompýuter oýny. Tapgyryň öňki oýunlary ýaly, “Counter-Strike: Global Offensive” oýunçylar iki topara bölünip, biri-birine garşy göreşýän üç ölçegli köp oýunçy ilkinji adam atyjydyr.

Oýny ýüklemek
ccr

Skyforge

Skyforge, Obsidian Entertainment bilen hyzmatdaşlykda Allods Team tarapyndan işlenip düzülen tehno-fantaziýa hereketi-MMORPG kompýuter oýny.

Oýny ýüklemek
ccr

RAID: Shadow Legends

RAID: “Shadow Legends”, 16 bölümden, [3] we 4 dürli gahryman synpyndan (hüjüm, goldaw, saglyk, goranmak) elfler, orklar, haizizyklar we ýarawsyz ... 400-den gowrak gahrymany öz içine alýan, ýygnalýan fantaziýa RPG.

Oýny ýüklemek

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäne taýyn

Habarlaşmak üçin