Oýunlar

Warframe

Digital Extremes

Action Multiplayer

Warframe Olar Tenno diýlip atlandyrylypdyr. Tygly we ok-ýaragly esgerler: Warframe esbaplary bilen üpjün edilen ussatlar. Geçen uruşda ölmän galanlar harabalaryň içinde sergezdançylyk etmeli bolupdyr. Emma indi olar ýene gerekli bolupdyr. Grineer ägirt ul