Satyn almak barada ýörite habar

21.05.2019

HÜNÄR DEREJESINE DESLAPDAN BAHA BERMEK ÜÇIN ÇAKYLYK 

TÜRKMENISTAN

TELEKOMMUNIKASIÝA TORUNY GIŇELTMEK BOÝUNÇA TASLAMA

(öýjükli we stasionar aragatnaşyk toruny ösdürmek,  Uniwersal billing ulgamyny ornaşdyrmak, maglumat geçirişiň

ýokary tizlikli ulag torunyň gurluşygy, FM radioýaýradyşyň çäklerini giňeltmek, radioýygylyklar toplumyna gözegçilik etmek boýunça milli merkezini döretmek) 

Maliýe belgi IDB:TKM-1008

Bu hünär derejä deslapdan baha bermek boýunça çakylyk 2017-nji ýylyň 08 dekabryndaky «Asharq Al-Awsat» gazetinde, 2017-nji ýylyň 08 dekabryndaky ýerli «Нейтральный Туркменистан» gazetinde, Yslam Ösüş Bankynyň resmi web-saýtynda (www.isdb.org) we Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň “Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň resmi web-saýtynda (www.mincom.gov.tm) yglan edilen umumy habardan gelip çykýar.

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň “Türkmenaragatnaşyk” agentligi Telekommunikasiýa toruny giňeltmek Taslamasynyň töleglerini üpjün etmek babatynda Yslam Ösüş Banky tarapyndan maliýeleşdirilmegi kabul etdi we bu maliýe üpjünçiliginiň belli bir bölegini Öýjükli we stasionar aragatnaşyk toruny ösdürmek,  Uniwersal billing ulgamyny ornaşdyrmak, maglumat geçirişiň ýokary tizlikli ulag torunyň gurluşygy, FM radioýaýradyşyň çäklerini giňeltmek, radioýygylyklar toplumyna gözegçilik etmek boýunça milli merkezini döretmek babatynda şertnamalaryň tölegleri üçin ulanmagy göz önüne tutýar. Tender Yslam Ösüş Bankynyň hukuk düzgünlerine we kadalaryna laýyklykda geçiriler.

Gyzyklanýan doly ygtyýarly arza berijiler her bir lot boýunça aýratynlykda ýa-da utgaşdyrylan birnäçe lotlar boýunça arza berip bilerler.

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň “Türkmenaragatnaşyk” agentligi indiki lotlar boýunça potensial üpjün edijileriň we/ýa-da firmalaryň hünär derejesine deslapdan baha bermegi göz öňüne tutýar:

 

1-nji bukja

Aşgabat şäherinde, Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynda TM Cell operatoryň öýjükli aragatnaşyk toruny ösdürmek

Lot 1.1

Türkmenistanyň Aşgabat şäherinde we Ahal, Balkan, Daşoguz welaýatlarynda TM Cell operatoryň öýjükli aragatnaşyk toruny ösdürmek

Lot 1.2

Türkmenistanyň  Lebap we Mary welaýatlarynda TM Cell operatoryň öýjükli aragatnaşyk toruny ösdürmek

2-nji bukja

Aşgabat şäher telefon ulgamy we TM Cell üçin billing ulgamyny we multiserwis platformany giňeltmek we kämilleşdirmek

Lot 2.1

TM Cell operatoryň billing ulgamyny giňeltmek we kämilleşdirmek

Lot 2.2

Fiksirlenen tor üçin billing multiserwis platformasyny getirmek, gurnamak we işe girizmek

 

3-nji bukja

Türkmenistanda FM radioýaýradyş toruny ösdürmek

 

Türkmenistanda FM radioýaýradyş toruny ösdürmek, şol sanda FM ýaýradyjy enjamlary, elektrik iýmitlendiriji we anten-fider gurluşlary

4-nji bukja

Fiksirlenen telefon toruny giňeltmek

 

Türkmenistanda fiksirlenen telefon toruny giňeltmek

5-nji bukja

Maglumat geçiriş multiserwis toruny kämilleşdirmek (Internet)

 

Türkmenistanda maglumat geçiriş multiserwis toruny kämilleşdirmek (Internet)

6-njy bukja

Radioýygylyklar toplumlaryny dolandyrmak we gözegçilik etmek boýunça milli merkezi döretmek

 

Türkmenistanda radioýygylyklar toplumlaryny dolandyrmak we gözegçilik etmek boýunça milli merkezi döretmek üçin enjamlary we programma üpjünçiligini getirmek, gurnamak we işe girizmek

 

Hünär derejesine deslapdan baha bermek üçin çakylyk 2019-njy ýylyň aprel aýynda bermek göz öňüne tutulýar.

Hünär derejesine deslapdan baha bermek 2009-njy ýylyň maý aýyndan “Yslam Ösüş bankynyň harytlar bilen üpjün etmek we işleri ýerine ýetirmek boýunça gollanmasynda” bellenilen hünär derejä deslapdan baha bermek kadalaryna laýyklykda geçiriler we bu gollanmada kesgitlenen ähli hukukly ýurtlardan tender gatnaşyjylaryň hemmesi üçin açykdyr.

Gyzyklanýan doly ygtyýarly arza berijiler Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň “Türkmenaragatnaşyk” agentliginde (aşakda görkezilen salgy boýunça ýerleşýär)  sagat 09:00 sagat 12:00 çenli (ýerli wagt boýunça) goşmaça maglumatlary alyp  we hünär derejä deslapdan baha bermek üçin resminamalary barlap bilerler.  “Hünär derejä deslapdan baha bermek üçin resminamany” iňlis we rus dillerinde aşakda görkezilen salgy boýunça ýazmaça görnüşde arza berip we indiki bank hasabyna pul geçirim usuly arkaly 805 (sekiz ýüz bäş) ABŞ dollary (GBüS hasaba alnan) möçberde yzyna gaýtarylmaýan  komission ýygymy  tölenenden soň Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň “Türkmenaragatnaşyk” agentliginde (salgysy aşakda gökezilen)  satyn alyp bolýar:

«Turkmenaragatnashyk» Agency of the Ministry of Industry and Communication of Turkmenistan

88 Archabil Avenue, Ashgabat, Turkmenistan, 744000

Beneficiary Bank: SCBT «TURKMENBASHY»

ASHGABAT, TM

SWIFT:INVATM2X

Account: 04-441-516

Foreign currency account: 23201840130427300192000

Transit currency account for tenders: 28902840130427400082000

Intermediary Bank: DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS

SWIFT: BKTRUS 33

 

MFO: 390101304

Tax code: 101161000271

Hünär derejesine deslapdan baha bermek üçin arzalary möhürlenen bukjada «Application to Prequalify for the Telecommunication Network Enhancement Project (ТКМ-1008)» dürs ýazgyly bolmaly,  lotuň/lotlaryň belgileri we ady/atlary görkezilmeli aşakda görkezilen salga 2019-njy ýylyň 12-nji iýunynda sagat 11:00 gijä galman tabşyrmaly.

 

Salgy:

 

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrligi

Türkmenistan.  Aşgabat şäheri. Arçabil şaýoly, 88 belgili bina

Tel.: +993 12 449000, +993 12 449095

Faks: +993 12 449393

E-mail: pmu@online.tm

Web site: www.mincom.gov.tm

Maglumat çeşmesi: “Türkmenaragatnaşyk” agentligi

Täzelikler

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäne taýyn

Habarlaşmak üçin