Ýuridiki şahslar üçin täze nyrhnamalar

02.05.2018

Hormatly müşderiler!

"Türkmentelekom" DEAK-sy Siziň dykgatyňyza ýetirýär hususy telekeçiler, daşary ýurt maýa goýujylary bolmadyk döwlete dahylsyz edara görnüşli taraplar (hojalyk jemgyýetleri, hususy kärhanalar we başgalar) üçin internet hyzmatlarynyň ADSL usulda trafigiň möçberiniň çäklendirilmedik görnüşinde 2 Mbit/sek çenli tizlik üçin aýdaky müşderi tölegini 1000,00 manat, 4 Mbit/sek çenli tizlik üçin aýdaky müşderi tolegini 1500,00 manatdan bolan nyrhnamalary hödürleýär.

Täzelikler

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäne taýyn

Habarlaşmak üçin