Edara kärhanalar we telekeçiler üçin täze nyrhnamalar

01.11.2018

Hormatly muşderiler!

2018-nji ýylyň Noýabr aýdaynyň 1-den ýurdumyzyň döwlete degişli we degişli däl edara-kärhanalary hem-de telekeçiler üçin trafigiň çäklendirilmedik görnüşinde ADSL we Infokanal hyzmaty üçin täze nyrhnamalaryň girizilendigini size habar berýäris.

Täzelikler

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäne taýyn

Habarlaşmak üçin