"Türkmentelekom" DEAK-nyň hyzmatlaryny sazlamak işleri boýunça onlaýn sargyt kabul edilişi

01.12.2018

Hormatly müşderiler!

Biziň telecom.tm web-sahypamyzda täze mümkinçilik döredildi, ýagny Siz "Türkmentelekom" DEAK-nyň üpjün edýän hyzmatlaryna öz onlaýn-sargydyňyzy goýup bilersiňiz:

- Internet

- Kabel TW

- Öý telefon

Şonuň üçin Siz onlaýn formany doldurmaly. Dolduranyňyzdan soňra Siziň bilen biziň operatorymyz meseläňizi anyklamak üçin gysga wagtyň içinde habarlaşar. Gerek bolan ýagdaýynda hünärmeni ugradar. Onlaýn formany dogry dolduranyňyzdan soň Siziň elektron bukjaňyza we öýjükli telefonyňyza duýdurma barar. Onlaýn sargydy goýmak

Täzelikler

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäne taýyn

Habarlaşmak üçin