Ýetip gelýän Täze 2022-njy ýyl baýramyňyz gutly bolsun!


20.12.2021

Hormatly ildeşler! “Türkmentelekom” Elektroaragatnaşyk kärhanasy Sizi ýetip gelýän 2022-nji ýyl bilen tüýs ýürekden gutlaýar! Size bagt we abadançylyk, üstünlikler we şähdaçyklyk, döredijilikli sepgitleri we ähli başlangyçlaryňyzda şowlulyk arzuw edýäris! Şu ýyl biziň üçin “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” şygary astynda geçdi we ähli pudaklarda öňe gidişlige we ösüşe ymtylýan döwletimiz üçin ähmiýetli döwür boldy. Şu ýyl biz şöhratly senelerimizi – Aşgabadyň 140 ýyllygyny we Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny giňden belläp geçdik. Halkymyz birlik we jebislik ruhunda ýurdumyzyň Bitaraplygynyň 26-njy ýylyny uly buýsanç bilen belledi. Türkmenistanyň Prezidentiniň başlangyjy bilen Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly yglan edilen şu ýyl ýurdumyzyň taryhy ýyl ýazgysyna täze ajaýyp ýazgylary ýazdy. Türkmenistan abraýly halkara guramalary we beýleki ýurtlaryň hökümetleri bilen özara hyzmatdaş gatnaşyklaryny berkitmek we giňeltmek bilen döwletimiziň sebitde we umumy dünýäde dostluga, hoşniýetli goňşuçylyga, ykdysady, medeni we gumanitar hyzmatdaşlyga ýardam edendigini bellemek zerur. Öz gezeginde “Türkmentelekom” EAK-nyň 2021-nji ýylda ilata edilen hyzmatlar pudagyndaky gazanan üstünliklerini bellemek hem şatlandyrýar. Döwür bilen aýakdaş bolmak üçin “Türkmentelekom” öz hyzmatlaryny elýeterli we hilli edip, hyzmatlar gerimini giňeltdi. Mysal üçin, ýylyň başynda internet hyzmatlaryna bahalar peseldildi. “Jan Tehnologiýa” Hojalyk jemgyýeti bilen bilelikde täze hyzmatlar – “Belet Film” onlaýn-kinoteatry, şeýle hem KVM (Kernel-based Virtual Machine) hyzmaty işe girizildi. 1-nji noýabrdan başlap, kompaniýamyz döwlet kärhanalary we guramalary, hususy telekeçiler, döwlet pudagyna degişli däl daşary ýurt maýasy bolmadyk ýuridiki şahslar üçin Colocation hyzmatlaryna bahalary peseltdi. Tutuş ýylyň dowamynda “Türkmentelekom” iri döwlet çärelerini Wi-Fi elýeterlilik nokatlary bilen üpjün etdi, şeýle hem täze “Aşgabat” Söwda-dynç alyş merkezinde ýokary tizlikli internet bilen Wi-Fi ulgamyny girizdi. “Türkmentelekom” EAK öz hyzmatlaryny yzygiderli gowulandyryp we giňeldip, mydama ýanyňyzda boljagyny kepillendirýär. Her aýyň 1-nji gününde internet we hosting hyzmatlary üçin tölegiň tutulyp alynýandygyny ýatladýarys, şonuň üçin hasabyňyzy deslapdan doldurmagyňyzy haýyş edýäris.

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn