«Türkmentelekom» Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan halkara sergä gatnaşdy


14.12.2020

Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilýän halkara sergisine «Türkmentelekom» elektrik aragatnaşyk kompaniýasy hem ýakyndan gatnaşýar. Halkara serginiň dowamynda kompaniýanyň hünärmenleri «Sanly.tm» atly täze elektron poçtasynyň işleýşi bilen doly tanyşdyrdylar. «Sanly.tm» täze milli elektron poçtasydyr. Bu kämil poçtanyň işini hem «Türkmentelekom» elektron aragatnaşyk kompaniýasynyň hünärmenleri işläp düzdüler. «Sanly.tm», häzirki zaman poçta hyzmatlaryndan peýdalanmaga mümkinçilik berýän modullary öz içine alýar. Şol bir wagtyň özünde ol milli äheňdäki dizaýna eýe. Bu ýerde bir ulanyja berilýän poçta gutusynyň ululygy 1 GB-deň. Täze milli poçta bize asyl maksadyndan başga-da, senenama, salgy, ýazgylar ýaly başga-da funksiýalary öz içine alýar. Fiziki şahslar elektron poçta hyzmatyndan mugt peýdalanyp bilerler. Şeýle-de, korporatiw poçtasyny işläp taýýarlamak babatynda işler alnyp barylýar we ýakyn wagtda ýuridiki şahslar üçin elektron poçtasynda hasap açmak mümkinçiligi dörediler. Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan sergi «Türkmentelekom» elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň döwrebap mümkinçilikleri bilen tanyşdyrmagyň özboluşly sahypasyna öwrüldi.

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn