Halkara zenanlar güni mynasybetli «Türkmenaragatnaşyk» agentliginde dabara geçirildi


06.03.2024

Türkmenistanda giňden bellenilýän Halkara zenanlar güni mynasybetli «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň mejlisler zalynda dabaraly duşuşyk geçirildi.

Çäräniň dowamynda zenanlara Prezident Serdar Berdimuhamedowyň adyndan güller we pul sowgatlary gowşuryldy.

Baýramçylyk çäresi Watanyň gülläp ösmegine mynasyp goşant goşýan türkmenistanly aýal-gyzlara goýulýan çäksiz hormatyň aýdyň subutnamasy boldy.

Çärä gatnaşyjylar zenanlary baýramçylyk bilen gutladylar we ýurduň telekommunikasiýa pudagynyň ösmegine bahasyna ýetip bolmajak goşant goşýandyklaryny bellediler.

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginde geçirilen dabaraly çäre türkmen jemgyýetinde zenanlara goýulýan hormatyň aýdyň beýanyna öwrüldi.

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn