Türkmenistanyň Prezidenti kazylary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak, olara hünär derejelerini bermek hakynda Permana gol çekdi


07.03.2024

Ozal habar berşimiz ýaly, şu gün – 6-njy martda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçirildi. Mejlisiň barşynda Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistanyň kazyýetleriniň kazylaryny wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hem-de olara hünär derejelerini bermek hakynda» Permana gol çekdi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi.

«Kazyýet hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 54-nji, 56-njy, 72-nji we 83-nji maddalaryna laýyklykda kabul edilen resminama esasynda:

Rahman Joragulyýewiç Hojiýew Mary welaýatynyň Mary şäher kazyýetiniň başlygy wezipesine bellenip, ol Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrap kazyýetiniň başlygynyň orunbasary wezipesinden boşadyldy; Ogulnabat Döwletmyradowna Sähetmyradowa Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrap kazyýetiniň kazysy wezipesine bellenip, oňa kazynyň 5-nji hünär derejesi berildi;

Illi Pirmuhammedowiç Annaýew Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrap kazyýetiniň kazysy wezipesine bellenip, oňa kazynyň 5-nji hünär derejesi berildi;

Öregeldi Ýusupowiç Amanjanow Mary welaýatynyň Sakarçäge etrap kazyýetiniň kazysy wezipesine bellenip, oňa kazynyň 5-nji hünär derejesi berildi;

Döwran Ýagmyrowiç Altyýew Mary welaýatynyň Mary etrap kazyýetiniň kazysy wezipesine bellenip, oňa kazynyň 5-nji hünär derejesi berildi;

Ogulsuraý Borjakowna Baýramsähedowa Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrap kazyýetiniň administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazysy wezipesine bellenip, oňa kazynyň 5-nji hünär derejesi berildi;

Jennet Ýakubowna Baýramowa Ahal welaýatynyň Tejen etrap kazyýetiniň administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazysy wezipesine bellenip, oňa kazynyň 5-nji hünär derejesi berildi;

Merdan Alymowiç Alymow Balkan welaýatynyň Balkanabat şäher kazyýetiniň administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazysy wezipesine bellenip, oňa kazynyň 5-nji hünär derejesi berildi;

Enwer Bagtyýarow Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäher kazyýetiniň administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazysy wezipesine bellenip, oňa kazynyň 5-nji hünär derejesi berildi;

Öwezdurdy Süleýmanowiç Ataýew Lebap welaýatynyň Darganata etrap kazyýetiniň administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazysy wezipesine bellenip, oňa kazynyň 5-nji hünär derejesi berildi;

Gülröwşen Hemraýewna Annaýewa, ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanandygy sebäpli, Daşoguz welaýatynyň Görogly etrap kazyýetiniň kazysy wezipesinden boşadyldy;

Rozymyrat Durdyweliýewiç Hudaýberdiýew, ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanandygy sebäpli, Mary welaýatynyň Sakarçäge etrap kazyýetiniň kazysy wezipesinden boşadyldy;

Şöhrat Dädebaýewiç Weljikow, ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanandygy sebäpli, Lebap welaýatynyň Dänew etrap kazyýetiniň administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazysy wezipesinden boşadyldy;

Rustam Hamraýewiç Atajanow Mary welaýatynyň Mary şäher kazyýetiniň başlygy wezipesinden boşadyldy.

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn