Pariždäki Türkmenistanyň energiýa maýa goýum forumy dünýäniň iň uly kompaniýalarynyň wekilleriniň ünsüni özüne çekýär


10.03.2024

2024-nji ýylyň 24-25-nji aprelinde Parižde geçiriljek Türkmenistanyň energiýa pudagyna (TEIF 2024) daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek üçin Halkara Foruma ýazylmak dowam edýär. Bu abraýly çäräni guraýjylar, “Türkmen forumy” we Iňlis kompaniýasy GaffneyCline bilen hyzmatdaşlykda “Türkmengaz” we “Türkmennebit” döwlet edalarydyr.

Paris TEIF 2024 üçin iň amatly ýerdir

TEIF 2024-iň geçiriljek ýeri hökmünde Pariži saýlamak tötänleýin däldir: Ýewropanyň merkezinde, Fransiýanyň paýtagty, UNESKO, Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasy ýaly öňdebaryjy halkara guramalarynyň, energiýa kompaniýalarynyň we maliýe guramalarynyň baş edarasy ýerleşýär. iş we ösüş (OECD), Halkara energiýa gullugy (IEA), Halkara Söwda palatasy (ICC) we başgalar.

Paris, Ýewropanyň öňdebaryjy güýçlerinden biri bolan Fransiýanyň iň möhüm ykdysady, syýasy we medeni merkezidir. Şäheriň daşky görnüşi dürli taryhy döwürlerde özgerişlikleri başdan geçirdi, ýöne hemişe Ýewropa binagärliginiň ajaýyp eserlerini janlandyrýardy. “Fransiýanyň ýüreginiň” ajaýyp ýerleri, Eýfel diňi, Notre Dame sobory, Luwr, Ark de Triomp, Çamps Elis we beýleki köp sanly medeni miras ýerleri dünýäde tanalýar.

2024-nji ýylyň tomsunda Parižde iň uly halkara çylşyrymly ýaryşlaryň biri - XXXIII tomusky Olimpiýa oýunlary geçiriler. Fransiýanyň paýtagty mundan ozal 1900-nji we 1924-nji ýyllarda iki gezek tomusky Olimpiýa oýunlaryny geçiripdi we 2024-nji ýylda Pari Parisde oýunlaryň geçirilmegini aýratyn simwoliki edipdi, sebäbi bu 1924-nji ýyldaky Olimpiýa oýunlarynyň 100 ýyllygy bilen baglanyşykly bolar.

Elbetde, Pariž dünýä ylym, söwda, sungat, medeniýet merkezleriniň biri, şeýle hem Ýewropanyň iň uly ulag merkezleriniň biri bolup hyzmat edýän global şäherdir. Bularyň hemmesi fransuz paýtagtyny ýokary derejeli maýa goýum forumy üçin amatly ýere öwürýär.

Parižiň merkezinde ýerleşýän we iň häzirki zaman mejlis otaglary, restoranlary we otaglary bilen tanalýan Hyatt Etoile ýetip gelýän TEIF 2024-ni kabul eder.

Profileokary derejeli gürleýjiler we ýörgünli mowzuklar

Tassyklanan halkara çykyş edenleriň arasynda OPEK-iň Baş sekretary Haýtam Al-Ghais, Halkara Energetika Guramasynyň (IEA) ýerine ýetiriji direktory Fatih Birol, BMG-nyň Baş sekretarynyň kömekçisiniň orunbasary we UNECE-iň ýerine ýetiriji sekretary Li analan - Halkara gazyň prezidenti Li analan bar. Union, Waleri Dukrot - Global gaz merkeziniň ýerine ýetiriji direktory Julien Pouget - “TotalEnergies” -iň täzelenip bilýän energiýa bölüminiň uly wise-prezidenti Tim Gould - Halkara energiýa gullugynyň (IEA) baş energiýa ykdysatçysy Konstans Şalçat - “Paribas” -yň müdiri, Ozgur Kutay - Türkiýe, Gündogar Europeewropa we Merkezi Aziýa UKEF we başgalar üçin menejer.

TEIF 2024-iň esasy ünsi, Hazar deňziniň deňiz bloklarynda uglewodorod baýlyklaryny ösdürmäge göni daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek, ösen ýataklarda nebit we gaz önümçiligini optimallaşdyrmak üçin innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak, senagatyň indiki tapgyrlaryny ösdürmek bolar. ullakan Galkynyş gaz ýatagyny özleşdirmek we Türkmenistan-Owganystan-Päkistan-Hindistan (TAPI) gaz geçiriji gurluşyk taslamasynyň durmuşa geçirilmegi, täze gaz we himiýa önümçilik desgalarynyň gurluşygy, şeýle hem metanyň we baglanyşykly gaz zyňyndylarynyň azalmagy. Pariž forumy, şeýle hem, Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň gurluşyk we ulag we aragatnaşyk pudaklarynda möhüm taraplara we maýa goýum mümkinçiliklerine sereder.

TEIF 2024, öňdebaryjy milli we halkara energiýa, gurluşyk we ulag we aragatnaşyk kompaniýalary, halkara guramalary we global energiýanyň geljegini emele getirýän global maliýe guramalarynyň ýolbaşçylary we wekilleri gatnaşar. Forum: “Ygtybarly, durnukly, ýaşyl energiýa maýa goýuň” şygary bilen geçiriler we ara alyp maslahatlaşmagyň esasy temalary:

Global energiýanyň geljeginde Türkmenistanyň roly Energiýa geçiş şertlerinde tebigy gazyň ösüşiniň geljegi Uglewodorod önümçiliginden we alternatiw energiýa çeşmelerinden metanyň we kömürturşy gazynyň zyňyndylaryny azaltmak Energiýa geçişi üçin harytlar: Täze tendensiýalar we maýa goýum mümkinçilikleri Gurluşyk, ulag we aragatnaşyk ulgamlaryna üns bermek bilen Türkmenistanyň infrastruktura taslamalaryna maýa goýumlaryny çekmek prosesini çaltlaşdyrmak Arassa energiýa taslamalaryny we häzirki zaman infrastrukturasyny ösdürmekde maliýe guramalarynyň roly Arassa energiýa we tehniki saparlara üns beriň

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn