“Altyn Asyr” öýjükli operatoryň “Oraza” hyzmaty Türkmenistanda işe başlady


11.03.2024

Musulmanlaryň mukaddes Remezan aýynda 11-nji martdan 9-njy aprel aralygynda “Oraza” hyzmaty Türkmenistandaky AZOT “Altyn Asyr” abonentlerine elýeterlidir.

Mugt USSD menýusyny ulanyp, agyz beklemegiň tertibi barada maglumat alyp bilersiňiz. Hyzmaty ulanmak üçin smartfonyňyza aşakdaky kodlary girizmeli:

* 0870 * 1 # - Ahal welaýat we Aşgabat üçin;

* 0870 * 2 # - Balkan gämi gatnawy üçin;

* 0870 * 3 # - Daşoguz welaýaty üçin;

* 0870 * 4 # - Mary welaýat üçin;* 0870 * 5 # - Lebap velayat üçin.

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn