Türkmenistanda “Oguz hanyň zehinli nesilleri” atly 2-nji integrirlenen olimpiadanyň I tapgyryna badalga berildi


11.03.2024

Aşgabatda we Türkmenistanyň ähli welaýatlarynda Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti tarapyndan geçirilýän “Oguz hanyň zehinli nesilleri” atly 2-nji integrirlenen olimpiadanyň I tapgyryna badalga berildi. “Oguz hanyň zehinli nesilleri” atly integrirlenen olimpiada mekdep okuwçylarynyň gyzyklanmasy diýseň ýokary boldy. Ilkinji tapgyra gatnaşan 25 müňe golaý okuwçy öz zehinlerini açyp görkezmek üçin Zehin soraglary (IQ test), Matematika, Fizika, Himiýa we Biologiýa dersleri boýunça ýumuşlary türkmen dilinde ýa-da dil başarnygyna laýyklykda iňlis dilinde ýerine ýetirdiler. Ýatlap geçsek, şu ýylyň başynda 2023-nji ýylda ilkinji gezek geçirilen integrirlenen olimpiadanyň meseleleriniň çözüliş usullary uniwersitetiň internet sahypasynda ýerleşdirilipdi.

Döwlet we halkara olimpiadalarynyň ýeňijileriniň bäsleşige höwesek gatnaşmagy olimpiadanyň ähmiýetini has-da artdyrdy. Olimpiadany guramaçylykly geçirmek üçin okuwçylaryň sanynyň köp bolandygyna garamazdan ýokary derejede taýýarlyk görüldi. Okuwçylaryň her haýsysyna aýratynlykda kod berlip, bäsleşigiň adalatly geçirilmegi üpjün edildi. Hasaba duran okuwçylaryň sanyna laýyklykda sorag kagyzlary bukjalara salnyp möhürlendi we jogapkär toparlara gowşuryldy. Olimpiada tamamlanandaň soňra-da okuwçylaryň işleri bukja salnyp, degişli mekdebiň möhüri bilen möhürlenip, merkezi guramaçylyk toparyna ugradyldy.

Umuman, Oguz hanyň zehinli nesilleri” ady bilen geçirilýän 2-nji integrirlenen olimpiadanyň guramaçylyk derejesi diýseň uly boldy. Mekdep okuwçylaryň olimpiada işjeňlik bilen gatnaşmagy bolsa ýaşlaryň ylym-bilime bolan höwesini, olimpiadanyň ähmiýetini aýdyňlygy bilen ýüze çykardy. Ýeri gelende bellesek, “Times Higher Education Awards Asia 2024” ady bilen dünýäniň uniwersitetleriniň reýtingini kesgitlemek boýunça ýaňy-ýakynda yglan edilen gysga sanawa zehinli dalaşgärleriň giň köpçüligini çekmekde tapawutlanandygy üçin, uniwersitet “Student Recruitment Campaign of the Year” ugry boýunça ilkinji sekizlige girmegi başardy.

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn