Lebap sement zawodynyň ikinji tapgyry açyldy


13.03.2024

Şu gün — 13-nji martda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Köýtendag etrabynda ýerleşýän Lebap sement zawodynyň ikinji tapgyrynyň açylyş dabarasy geçirildi.

Ol ýurdumyzda «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda ulanmaga berlen ilkinji iri önümçilik desgasydyr.

Irden Lebap welaýatynyň Kerki Halkara howa menzilinden dikuçarda Köýtendag etrabyna ugran Türkmenistanyň Prezidenti açylyş dabarasynyň geçirilýän ýerinde Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary hem-de Lebap welaýatynyň häkimi garşyladylar. Bu ýerde medeniýet, sungat ussatlary tarapyndan ýörite taýýarlanan joşgunly aýdym-sazlar belentden ýaňlandy.

Serdar Berdimuhamedow iri önümçilik desgasynyň açylyş dabarasy mynasybetli söz sözläp, ýurdumyzda gurluşyk önümçiligi pudagyny sazlaşykly ösdürmäge, gurluşyk önümleriniň bäsdeşlige ukyplylygynyň ýokary derejesini üpjün etmäge, pudakda iri maýa goýum serişdelerini özleşdirmäge we önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmaga, ýerli çig mal serişdelerinden peýdalanmak arkaly içerki hem daşarky bazarlarda uly islegden peýdalanýan önümleri öndürýän täze senagat kärhanalaryny gurmaga aýratyn ähmiýet berilýändigini belledi. 1 million tonna sement öndürmäge ukyply Lebap sement zawody hem munuň aýdyň mysaly bolup, şu gün ikinji tapgyrynyň ulanmaga berilmegi bilen, onuň önümçilik kuwwaty ýylda 2 million tonna ýeter.

Dabaranyň dowamynda Germaniýa Federatiw Respublikasynyň «Thyssenkrupp Polysius GmbH» kompaniýasynyň enjamlary işe girizmek boýunça baş gözegçisi Mate Resetar çykyş edip, Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrine Lebap sement zawodynyň ikinji tapgyrynyň enjamlarynyň ýokary hilli, özboluşly aýratynlyklary baradaky laýyklyk güwänamasyny gowşurdy.

Soňra Prezident Serdar Berdimuhamedow dabaraly ýagdaýda Lebap sement zawodynyň ikinji tapgyrynyň açylyş toý bagyny kesdi we dolandyryş binasyna baryp, ýörite düwmäni basmak arkaly onuň işine ak pata berdi.

Şeýle-de döwlet Baştutany Lebap sement zawodynyň ýolbaşçysyna täze ýörite tehnikalaryň açarlaryny gowşurdy.

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň saparyna gabatlanyp, Türkmenabat şäherinde döwrebap ýaşaýyş jaýlarynyň açylmagy hem-de Lebap welaýatynyň ilatyna hyzmat etjek täze ýolagçy awtobuslarynyň 200-e golaýynyň sowgat hökmünde gowşurylmagy şu günki wakanyň ähmiýetini has-da artdyrdy.

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn