Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gelen hatlar


15.03.2024

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti doganym Serdar Berdimuhamedowa Mukaddes Oraza aýynyň ýetip gelmegi mynasybetli Siziň Alyhezretiňize tüýs ýürekden gutlaglarymy hem-de berk jan saglyk, bagtyýarlyk baradaky iň gowy arzuwlarymy iberýändigime şatdyryn. Şunuň bilen baglylykda, Gudraty Güýçli Allatagaladan Siziň Alyhezretiňize, doganlyk türkmen halkyna we tutuş musulman ymmatyna ösüş, rowaçlyk, parahatçylyk, durnuklylyk, abadançylyk dileýärin. Siziň Alyhezretiňiz, Size tüýs ýürekden hormat goýýandygym baradaky ynandyrmalarymy kabul etmegiňizi haýyş edýärin! Siziň doganyňyz, Iki Mukaddesligiň Hyzmatkäri Salman ben Abdelaziz AL Saud, Saud Arabystanynyň Patyşasy. * * * Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Serdar Berdimuhamedowa Mukaddes Oraza aýynyň ýetip gelmegi mynasybetli Siziň Alyhezretiňize tüýs ýürekden gutlaglarymy we iň gowy arzuwlarymy ibermäge şatdyryn. Gudraty Güýçli Allatagaladan Size berk jan saglyk, bagtyýarlyk, ähli musulman ymmatyna bolsa rysgal-bereket hem-de abadançylyk dileýärin. Size çuňňur hormat goýýandygym baradaky ynandyrmalarymy kabul ediň! Mohammed bin Zaýed AL Nahaýýan, Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti. * * * Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Serdar Berdimuhamedowa Siziň Alyhezretiňize we Türkmenistanyň dostlukly halkyna mukaddes Oraza aýynyň ýetip gelmegi mynasybetli ýürekden gutlaglarymy, iň gowy arzuwlarymy beýan edýärin. Gudraty Güýçli Allatagaladan halklarymyzyň arasyndaky agzybirligiň we doganlygyň berkemegini dileýärin. Goý, bu mukaddes aý ähli musulman ymmatyna parahatçylyk, adalatlylyk we abadançylyk eçilsin! Abdel Fattah AL-Sisi, Müsür Arap Respublikasynyň Prezidenti. * * * Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Serdar Berdimuhamedowa Mukaddes Oraza aýynyň ýetip gelmegi mynasybetli Iordaniýa Haşimit Patyşalygynyň halkynyň, Hökümetiniň adyndan we hut öz adymdan Siziň Alyhezretiňizi tüýs ýürekden gutlaýaryn. Size berk jan saglyk, bagtyýarlyk, Türkmenistanyň doganlyk halkyna bolsa mundan beýläk-de ösüş hem-de abadançylyk arzuw edýärin. Abdullah II, Iordaniýanyň Patyşasy. * * * Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Serdar Berdimuhamedowa Mukaddes Oraza aýynyň ýetip gelmegi mynasybetli Siziň Alyhezretiňize we Türkmenistanyň halkyna tüýs ýürekden gutlaglarymy hem-de iň gowy arzuwlarymy ibermäge şatdyryn. Gudraty Güýçli Allatagaladan Siziň Alyhezretiňize berk jan saglyk, bagtyýarlyk, doganlyk türkmen halkyna bolsa mundan beýläk-de ösüş, abadançylyk dileýärin. Hamad bin Isa AL Halifa, Bahreýniň Patyşasy. * * * Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Serdar Berdimuhamedowa Mukaddes Oraza aýynyň ýetip gelmegi mynasybetli Siziň Alyhezretiňize tüýs ýürekden gutlaglarymy we iň gowy arzuwlarymy ýollamak meniň üçin uly hormatdyr. Gudraty Güýçli Allatagaladan Siziň Alyhezretiňize abadançylyk, bagtyýarlyk, dostlukly türkmen halkyna hem-de tutuş musulman ymmatyna bolsa ösüş we rowaçlyk dileýärin. Haýsam bin Tarik, Omanyň Soltany. * * * Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Serdar Berdimuhamedowa Mukaddes Oraza aýynyň ýetip gelmegi mynasybetli Siziň Alyhezretiňize tüýs ýürekden gutlaglarymy we berk jan saglyk, bagtyýarlyk baradaky iň gowy arzuwlarymy ibermäge şatdyryn. Şunuň bilen baglylykda, Gudraty Güýçli Allatagaladan biziň ählimize hoşniýetlilik we abadançylyk dileýärin. Siziň Alyhezretiňiz, Size tüýs ýürekden hormat goýýandygym baradaky ynandyrmalarymy kabul etmegiňizi haýyş edýärin! Mohammed bin Salman bin Abdelaziz AL Saud, Saud Arabystany Patyşalygynyň Mirasdüşer Şazadasy, Ministrler Kabinetiniň Başlygy. * * * Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Serdar Berdimuhamedowa Mukaddes Oraza aýynyň ýetip gelmegi mynasybetli Siziň Alyhezretiňize tüýs ýürekden gutlaglarymy we iň gowy arzuwlarymy beýan etmek mende ägirt uly kanagatlanma döredýär. Gudraty Güýçli Allatagaladan Size berk jan saglyk, bagtyýarlyk, tutuş musulman ymmatyna bolsa bolelinlik, hoşniýetlilik hem-de abadançylyk dileýärin. Size tüýs ýürekden hormat goýýandygym baradaky ynandyrmalarymy kabul etmegiňizi haýyş edýärin. Mansur bin Zaýed AL Nahaýýan, Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidenti, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Prezidentiň iş dolandyryş ministri. * * * Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Serdar Berdimuhamedowa Mukaddes Oraza aýynyň ýetip gelmegi mynasybetli Siziň Alyhezretiňize tüýs ýürekden gutlaglarymy we iň gowy arzuwlarymy beýan etmek mende ägirt uly kanagatlanma döredýär. Gudraty Güýçli Allatagaladan Size berk jan saglyk, bagtyýarlyk, tutuş musulman ymmatyna bolsa bolelinlik, hoşniýetlilik hem-de abadançylyk dileýärin. Size tüýs ýürekden hormat goýýandygym baradaky ynandyrmalarymy kabul etmegiňizi haýyş edýärin. Mohammed bin Raşid AL Maktum, Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidenti, Premýer-ministri, Dubaýyň häkimi.

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn