“Türkmentelekomyň” «Colocation» hyzmatynyň artykmaçlyklary


16.09.2020

Hormatly müşderiler Bu hyzmat aragatnaşyk enjamlaryňyzyň hemmesini bir ýerde jemlemäge mümkinçilik berýär. Şol enjamlaryň jemlenen ýerinde ýörite “howa ulgamy” emele gelýär. Bu bolsa üznüksiz hem-de howpsuz, ätiýaçly elektrik bilen üpjün edýär. Şol bir wagtyň özünde-de enjamlaryň aýawly saklanmagy, ýagny ýangyn howpsuzlygynyň şertleri hem berjaý edilýär. Hormatly raýatlar, siz biziň maglumat merkezimize gelip, enjamlary ýerleşdirmek üçin ýörite serwerleriň birini ýa-da tutuşlygyna ýörite tekjäni kärendesine alyp bilersiňiz. “Colocation” hyzmatynyň üsti bilen aşakda görkezilen amallary berjaý edip bilersiňiz: Awtonom güýç ulgamy esasynda üznüksiz iş alyp barmak mümkinçiligi Tejribeli inženerleriň we ulgam dolandyryjy hünärmenleriň professional goldawy Kiçi gijikdirmeler bilen ýokary tizlikli aragatnaşyk kanallary Bölüp berlen ýörite IPv4 salgysy Çäklendirilmedik aragatnaşyk 7 gün 24 sagat howpsuzlyk hem-de giriş gözegçiligi Enjamlaryňyzyň howpsuzlygy üçin mikroklimaty saklamak Onlaýn çykdajylary hasaplamak üçin bolsa, eýýäm enjam ýerleşdirmek hasaplaýjylary siziň hyzmatyňyzda.

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn