«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň edara-kärhanalarynyň hünärmenleri «Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly Spartakiada gatnaşýarlar


16.03.2024

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň edara-kärhanalarynda zähmet çekýän ýaşlar paýtagtymyzyň «Aşgabat» köpugurly stadionynda geçirilýän sport çärelerine gatnaşdylar. Aragatnaşyk pudagynda zähmet çekýän ýaş hünärmenler ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň işgärleri bilen sportuň birnäçe görnüşleri boýunça geçirilen ýaryşlara gatnaşyp, ilkinji orunlara mynasyp boldular. Ýurdumyzda özleri barada edilýän hemmetaraplaýyn aladalary doly duýýan ýaşlarymyz geljekde sagdyn, erjel we maksada okgunly ýaşlary kemala getirmek babatynda durmuşa geçirýän beýik işleri üçin Türkmenistanyň Prezidentine alkyş sözlerini aýtdylar.

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn