ABŞ-da giň zolakly internetiň kesgitlemesi üýtgedildi


18.03.2024

ABŞ-nyň Aragatnaşyk boýunça federal komissiýasy «giň zolakly internete elýeterlilik» kesgitlemesini üýtgetdi. Indi ol azyndan 100 Mbit/s bilen ýükläp almak tizligini we azyndan 20 Mbit/s ýüklenme tizligini aňladýar.

Bu kesgitleme uly ähmiýete eýedir, çünki Aragatnaşyk boýunça federal komissiýasyna ABŞ-nyň bütin çäginde internetiň ýokary tizligini üpjün etmek üçin giň zolakly aragatnaşygyň hiline baha bermegiň we prowaýderleri kadalaşdyrmagyň talaplaryny berýär.

2015-nji ýyldan başlap, resmi taýdan giň zolakly elýeterlilik ýükläp almak tizligi 25 Mbit/s we ýüklenme tizligi 3 Mbit/s bolan kanal hasaplanýardy.

ABŞ-nyň Aragatnaşyk boýunça federal komissiýasynyň (FCC) komissary Jessika Rozenworsel täze bosaganyň 100 Mbit/s bolmalydygyny aýtdy.

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn