«Türkmenistan» awiakompaniýasy Aşgabat — Moskwa gatnawlarynyň ýygylygyny artdyrar


19.03.2024

«Türkmenistan» awiakompaniýasy 2024-nji ýylyň ýaz-tomus meýilnamasyna laýyklykda, Aşgabat bilen Moskwanyň arasyndaky uçuşlaryň ýygylygyny artdyrar. Bu barada Russiýadaky «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň baş agentiniň web sahypasynda habar berildi.

Täzelenen tertibe laýyklykda, 2024-nji ýylyň 31-nji martyndan 26-njy oktýabryna çenli Türkmenistanyň we Russiýanyň paýtagtlarynyň arasynda gündelik uçuşlaryň sany bäşden alta çenli artar.

«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň uçarlary duşenbe güni 15:20-de, sişenbe güni 3:05-de, çarşenbe güni 23:05-de, penşenbe güni 19:40-da, anna güni 3:05-de we şenbe güni 0:05-de Moskwa uçarlar.

Moskwadan Aşgabat şäherine gaýdyp gelýän uçuşlar şol günler üçin meýilleşdirilýär: duşenbe güni 13:10-da, sişenbe güni 5:25-de, çarşenbe güni 1:25-de, penşenbe güni 17:40-da, anna güni 5:25-de we Şenbe güni sagat 2:25-de.

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn