Täjigistanyň prezidenti Türkmenistanyň prezidentini Halkara Nowruz güni bilen gutlady


20.03.2024

TDH habar gullugynyň habaryna görä Täjigistanyň prezidenti Emomali Rahmon Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedowy we dostlukly Türkmenistanyň halkyny Halkara Nowruz gününiň gelmegi bilen gutlady. - Müňlerçe ýyl bäri adamzadyň ýoluny ýagtylandyran ajaýyp baýramçylyklardan biri bolan mübärek Nowruzyň gadymy däp-dessurlary we baý ruhyýeti häzirki wagtda adamzat dünýäsini hasam reňkleýär. "Täze ýaşaýşyň başlangyjy, tebigatyň oýanmagy, ýagşylygyň, çydamlylygyň we özara düşünişmegiň nyşany hökmünde bu Bahar baýramynyň ähliumumy adamzat gymmatlyklary we baky pikirleri bizi herekete getirer diýip umyt edýärin! Bereketli Nowruzyň gowy däp-dessurlaryny göz öňünde tutup, bilelikdäki tagallalar, dostluk gatnaşyklary we köp ugurly özara peýdaly hyzmatdaşlygyň üsti bilen çuňňur strategiki hyzmatdaşlygyň çäginde ösjekdigine we giňeljekdigine ynanýaryn ". Pursatdan peýdalanyp, Emomali Rahmon Serdar Berdimuhamedowa saglyk, bagt we uly üstünlikler we Türkmenistanyň dogan halky - parahatçylyk we durnuklylyk, abadançylyk, mundan beýläkki ösüş we abadançylyk arzuw etdi.

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn