"Türkmentel-2019" halkara sergisi tamamlandy


28.11.2019

27-28-nji noýabrda paýtagtymyzda Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň «Türkmentel — 2019» atly XII halkara sergisi we onuň çäklerinde ylmy maslahat geçirildi. Olar Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentligi hem-de ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasy tarapyndan guraldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen her ýyl geçirilýän ýöriteleşdirilen forum bu ýere ýygnananlary Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň döretmek, ykdysady taýdan gülläp ösmek ýoly bilen ädýän täze üstünlikli ädimleri bilen tanyşdyrdy. Şu ýyl sergide öz mümkinçilikleri, öndürýän önümleri we hödürleýän hyzmatlary bilen türkmen aragatnaşyk kärhanalary hem-de aragatnaşyk we maglumat tehnologiýalarynyň bazarynda öňdebaryjylar — «Thales Аlenia Space», «Nokia», «HUAWEI», «Samsung», «Apple», «Sony», «DHL», «Cisco», «Space Systems International Monaсo» ýaly kompaniýalar tanyşdyrdylar. «Türkmentel — 2019» atly XII halkara sergisiniň çäklerinde senagat we kommunikasiýa ministrliginiň “Türkmenaragatnaşyk” agentligi hem-de Ylymlar akademiýasy we Magtymguly adyndaky yaşlar guramasynyň yanyndaky Yaş alymlar merkezi bilen bilelikde geçirilen “Ýaş alymlar – telekommunikasiýa ulgamynda” atly bäsleşigi dabaraly ýagdaýda tamamlandy. Bu bäsleşikde“Türkmentelekom” EAK-nyň hünärmenleri "Online-Tehnik" ulgamy bilen ikinji orny eýelediler. Bu ulgam "Türkmentelekom" EAK-nyň hyzamtlaryny ulanýan müşderleri üçin internet, kabel tw, öý telefony ýaly hyzmatlarynyň sazlamak we gurnamak işlerini tizleşdirmek müňkinçiligini berýär, sargytlara degişli maglumatlar kagyzdan sanly goterijilere geçirildi. Mundan daşary hem sargytlar boýunça maglumatlaryň arhiwlenmegi we olaryň statistikasynyň duzülmegi kämilleşdirildi.

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn