Türkmen halkynyň Milli Lideri Türkmenistanyň Prezidentini BMG-den gelen hoş habar bilen gutlady


25.03.2024

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasynyň 63-nji plenar mejlisinde Türkmenistanyň başlangyjy esasynda «2025-nji ýyl — Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» atly Kararnamanyň kabul edilmegi mynasybetli gutlag hatyny iberdi. "Türkmenistan" gazetinde çap edilen gutlagynda Halk Maslahatynyň Başlygy:

"Çuňňur hormatlanylýan

Türkmenistanyň Prezidenti!

Sizi Birleşen Milletler Guramasynyň ştab-kwartirasyndan gelip gowşan hoş habar — BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasynyň 63-nji plenar mejlisinde Türkmenistanyň başlangyjy esasynda «2025-nji ýyl — Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» atly Kararnamanyň kabul edilmegi mynasybetli Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň adyndan tüýs ýürekden, mähirli gutlaýaryn. Siziň janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak bolmagyny, hoşniýetlilik, parahatçylyk söýüjilik ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasatyňyzyň mundan beýläk-de üstünliklere beslenmegini arzuw edýärin" diýip ýazýar.

Halk Maslahatynyň Başlygynyň belleýşi ýaly, Prezident Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan dünýäde parahatçylyk söýüjilikli ýörelgeleri wagyz etmäge, halkara guramalaryň çäklerinde umumadamzat bähbitli başlangyçlary we teklipleri öňe sürmäge möhüm ähmiýet berýär. Ylalaşdyryjy merkez hökmünde tanalýan ýurt halkara gatnaşyklar ulgamynda ýüze çykýan çylşyrymly ýagdaýlaryň çözülmeginde diňe syýasy-diplomatik gurallaryň ulanylmagynyň tarapdary bolup çykyş edýär.

"Siz: «Türkmenistanyň «Dialog — parahatçylygyň kepili» atly ählumumy başlangyjyna yzygiderli eýermeli we ony tutanýerli öňe sürmeli. Wagt munuň dogrudygyny we esaslydygyny görkezdi» diýip belleýärsiňiz. Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasaty parahatçylygyň ýoludyr, dünýä halklaryny dost-doganlyga çagyrýan ýoldur. Döwletimiziň parahatçylygy, dostlugy, ynsanperwerligi, hyzmatdaşlygy hem-de ösüşi dabaralandyrýan taglymatydyr. Türkmen Bitaraplygynyň Birleşen Milletler Guramasynyň agza döwletleri tarapyndan iki gezek ykrar edilmegi Garaşsyz Türkmenistanyň dünýäde parahatçylygy berkitmek arkaly adamzat ösüşini üpjün etmek ýaly parasatly ýolunyň ählumumy goldawa eýe bolýandygyny görkezýär" diýip, türkmen halkynyň Milli Lideri belleýär.

Gutlag hatynda beýan edilişi ýaly, Türkmenistanyň parahatçylyk söýüjilikli başlangyçlar bilen yzygiderli çykyş etmegi, ylalaşdyryjy merkez hökmünde tanalmagy ýurduň halkara abraýyny has-da belende göterýär. Şonuň bilen birlikde, Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň Merkezi Aziýada, Ýewropa we Aziýa yklymlarynda geçirilen köp sanly forumlarda, BMG-niň belent münberinden, Antalýa diplomatiýa forumynda öňe süren başlangyçlary ýurduň işjeň daşary syýasatynyň parasatly häsiýetini, ägirt uly mümkinçiliklerini, halklary ýakynlaşdyryjy güýjüni, geljeginiň uludygyny subut edýär. Sebäbi bu aýdyň ýol, anyk maksatlar ynsan mertebesini, adam gymmatlyklaryny hormatlamaga esaslanýar. Hut şonuň üçin-de türkmen halky beýik geljegine doly ynanýar.

"Hormatly Arkadagly

Gahryman Serdarymyz!

Sizi Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan 86 döwletiň goldamagy bilen Türkmenistanyň başlangyjy esasynda «2025-nji ýyl — Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» atly Kararnamanyň kabul edilmegi mynasybetli Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň adyndan ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, il-ýurt bähbitli, umumadamzat ähmiýetli tagallalaryňyz mundan beýläk-de rowaç bolsun!" diýip, Gahryman Arkadag gutlag hatynyň ahyrynda ýazýar.

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn