Türkmenistan BMG-nyň durnukly ulag we energiýa boýunça işlerine işjeň gatnaşar


30.03.2024

Geçen anna güni premýer-ministriň orunbasary we Daşary işler ministri Raşid Meredow türkmen hökümetiniň mejlisinde BMG bilen durnukly ösüş we Türkmenistanyň halkara başlangyçlaryny iş ýüzünde durmuşa geçirmek babatynda hyzmatdaşlygy güýçlendirmek üçin birnäçe teklipleri aýtdy. BMG Baş Assambleýasynyň ilkinji durnukly ösüş hepdesi şu ýylyň 15-19-njy aprelinde BMG-nyň Nýu-Yorkorkdaky baş edarasynda, BMG Baş Assambleýasynyň prezidentiniň COP28-de yglan edişi ýaly geçiriler. 17-nji aprel hepdesinde durnukly ulag boýunça ýokary derejeli ýygnak geçiriler we oňa gatnaşmak üçin halkara arenasynda yzygiderli öňe gidýän Türkmenistandan delegasiýa ibermek teklip edilýär. Transporturduň transport baglanyşyklaryny, bu ugurda gazanylan üstünlikleri we başlangyçlary ösdürmek we BMG-nyň 2026-2035-nji ýyllar üçin Durnukly ulag onýyllygynyň ösüşine goşant goşmak üçin edýän tagallalaryny görkezmek üçin toparyň ministrler ýygnagyny geçirmek teklip edilýär. Şeýle hem, ösüşi maliýeleşdirmek boýunça ECOSOC forumyna gatnaşmak üçin aprel aýynda Nýu-Yorkorka iş sapary bilen Türkmenistanyň wekiliýetini ibermek teklip edilýär. Onuň çäginde 23-nji aprelde ulag we energiýa birikmesi meseleleri boýunça “Sebitleýin ösüşi maliýeleşdirmek boýunça ministrler gepleşikleri” atly çäräni guramak teklip edilýär. Şu ýylyň maý-iýun aýlarynda BMG-nyň ştab-kwartirasynda wideo baglanyşygy arkaly durnukly energiýa pudagyndaky hünärmenleriň halkara ýygnagyny geçirmek teklip edilýär. Prezident Serdar Berdimuhamedow premýer-ministriň orunbasaryna we Daşary işler ministrliginiň başlygyna bu ugurdaky işleri dowam etdirmegi tabşyrdy.

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn