Türkmenistan halkara derejeli sürüjileri taýýarlamak üçin okuw merkezini açar


31.03.2024

TDH-nyň habaryna görä, Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň baş müdiri M.Çakyýew hökümet ýygnagynda ýurtda ýol ulaglary pudagynda ýokary hünärli hünärmenleri taýýarlamak boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Türkmenawtoulaglary gullugy, Halkara ýol ulaglary bileleşiginiň  agzasy bolan "Türkmenistanyň halkara ýol gatnawçylary birleşigi" jemgyýetçilik birleşigi bilen bilelikde ýük daşamagynyň seljermesiniň netijelerine esaslanyp, sürüjileriň hünär taýýarlygynyň zerurlygy we halkara ýol transportyna gatnaşýan operatorlar kesgitlenildi.

Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow hasabaty jemläp, transport we logistika pudagy üçin halkara derejeli hünärmenleri taýýarlamagyň möhümdigini aýtdy. Bu ýurtdan, şol sanda Ýewropa ýurtlaryna ýük ýollaryny ep-esli giňelder.

Döwlet baştutany IRU akkreditasiýasy bilen okuw merkezini açmak teklibini tassyklady we bu ugurda degişli işleriň başlamagyny buýurdy.

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn