Halkara ýaryşlarda ýeňiji bolan türgenleri sylaglamak dabarasy boldy


08.04.2024

Şu gün Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Olimpiýa şäherçesiniň Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda halkara ýaryşlarda üstünlikli çykyş edip, ýeňiji bolan türgenleri sylaglamak dabarasy boldy. Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» saýtynda habar berildi.

Türgenlere döwlet Baştutanynyň we türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagyň adyndan sowgatlar gowşuryldy.

Prezident Serdar Berdimuhamedow halkara ýaryşlarynyň ýeňijilerine — ýurduň ýygyndy toparlarynyň türgenlerine tüýs ýürekden gutlaglaryny iberdi. Ýygnananlar döwlet Baştutanynyň Gutlagyny uly üns bilen diňlediler.

Köp sanly gatnaşyjylaryň şowhunly el çarpyşmalarynyň astynda dabaraly ýagdaýda 2024-nji ýylyň ýanwar — aprel aýlarynda geçirilen halkara ýaryşlarda baýrakly orunlara mynasyp bolup, tapawutlanan türgenlere Prezident Serdar Berdimuhamedowyň we türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyndan gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy.

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn