"Türkmentelekom" DEAK-nyň hyzmatlaryny sazlamak işleri boýunça onlaýn sargyt kabul edilişi


01.12.2018

Hormatly müşderiler! Biziň telecom.tm web-sahypamyzda täze mümkinçilik döredildi, ýagny Siz "Türkmentelekom" DEAK-nyň üpjün edýän hyzmatlaryna öz onlaýn-sargydyňyzy goýup bilersiňiz: - Internet - Kabel TW - Öý telefon Şonuň üçin Siz onlaýn formany doldurmaly. Dolduranyňyzdan soňra Siziň bilen biziň operatorymyz meseläňizi anyklamak üçin gysga wagtyň içinde habarlaşar. Gerek bolan ýagdaýynda hünärmeni ugradar. Onlaýn formany dogry dolduranyňyzdan soň Siziň elektron bukjaňyza we öýjükli telefonyňyza duýdurma barar.

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn