Şahsy otagda internet nyrhnama meýilnamasynyň üýtgemesiniň instruksiýasy


01.12.2018

Hormatly muşderiler! Nyrhnama meýilnamany çalyşmak üçin öz şahsy otagyňyza şu salgy boýunça girip bilersiňiz: lk.online.tm Üns beriň! Täze nyrhnama meyilnamasyna geçmek üçin Öz hasabyňyzdaky serişdeleriň ýetýändigini barlaň 1. "Ilat üçin internet/Nyrhnama meýilnamasynyň üýtgemegi" bölümine geçip öz hasabat ýazgyňyzy saýlaň. 2. El ýeter bolan sanawdan özüňize oňaýly bolan nyrhnama meýilnamasyny saýlaň. 3. Nyrhnama meýilnamasynyň üýtgemegi aýyň dowamynda diňe bir gezek mümkin, ýagny indiki aýyň 1-nji senesinden. Şonuň üçin şu tapgyrda Size hödürlenen nyrhnama meýilnamasynyň üýtgemeginiň senesini tassyklap bilersiňiz. 4. Nyrhnama meýilnamasynyň üýtgemegini tassyklanyňyzdan soň Siz özbaşdak şu wagt/wagtky ulanyp duran meyilnamaňyza geçip bilmersiňiz. Munuň üçin Siz müşderiler bölümine ýüz tutup bilersiňiz. 5. Aýyň 1-ne çenli Siz islendik wagtyňyz nyrhnama meýilnamasynyň üýtgemegini ýatyryp bilersiňiz. Üns beriň! Täze nyrhnama meyilnamasyna geçmek üçin Öz hasabyňyzdaky serişdeleriň ýetýändigini barlaň Şahsy otaga geçmek

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn