Türkmen wekilleri «XP Upgreen»-iň başlygy bilen gepleşikleri geçirdi


14.04.2024

Ýewropa Bileleşiginde saparda bolanlarynda türkmen wekiliýeti diňe bir ÝB işgärleri bilen däl, eýsem işewür wekilleri bilen, esasanam, «XP Upgreen»-iň baş direktory Bart Woteriks bilen birnäçe möhüm duşuşyklary geçirdi.

Duşuşygyň dowamynda Türkmenistanda nebit we gaz ýataklaryny özleşdirmek we optimizasiýa pudagynda hyzmatdaşlygyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy. Taraplar önümçilik prosesleriniň netijeliligini we ekologiýa taýdan arassalygyny ýokarlandyrmak üçin tehnologiki hyzmatdaşlygyň möhümdigini bellediler. Gepleşikleriň netijesinde Türkmenistanda belli ugurlary we taslamalary öz içine alýan bilelikdäki hereket meýilnamasyny düzmek kararyna gelindi.

Bu ädim Türkmenistanyň energiýa pudagyny döwrebaplaşdyrmak we halkara gatnaşyklaryny berkitmek boýunça has giň strategiýasynyň bir bölegidir. «XP Upgreen» bilen hyzmatdaşlyk Ýewropanyň ösen tehnologiýalary bilen nebit we gaz ýataklaryny özleşdirmek üçin täze mümkinçilikler açýar, bu bolsa öz gezeginde daşky gurşawyň ýagdaýyny gowulaşdyrmaga we önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmaga kömek eder.

«XP Upgreen» uglewodorod önümçiligini ýokarlandyrmak ugrundaky iň täze Ýewropa tehnologiýalaryny işjeň durmuşa geçirýär, şeýle hem ol energiýa tehnologiýasy bazarynda möhüm rol oýnaýar, metanyň zyňyndylaryny azaltmaga ýöriteleşýär.

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn