Rus demir ýollarynyň Türkmenistandaky wekili: “Russiýa Demirgazyk-Günorta geçelgesini gyzyklanýar”


16.04.2024

Russiýanyň Demirýol paýdarlar jemgyýetiniň Türkmenistandaky baş wekili Iwan Tonkih, Aşgabatda geçirilen DÝHG konferensiýasynyň çäginde Demirgazyk-Günorta demir ýol geçelgesiniň ösüşinden garaşylýan zatlar barada çykyş etdi.

Hususan-da, I. Tonkih Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda ulag we logistika pudagynyň işjeň ösmegi bilen Demirgazyk-Günorta geçelgesini aýratyn üns berilýändigini aýtdy. Rus tarapy bu taslama bilen gyzyklanýar.

“Baş wekilhanamyzyň wezipesi ýük daşaýjynyň, esasanam rus kompaniýalarynyň ünsüni özüne çekmek. Häzirki wagtda Türkmenistanyň, Gazagystanyň we Eýranyň üsti bilen Hindi ummanyna girmek meselesi gün tertibinde durýar "-diýdi.

Türkmenistan Merkezi Aziýada halkara söwda ýollarynyň geçýän özboluşly bir ýerini eýeleýändigini aýtdy.

“Biz Galkynyş zamanasynda ýaşaýarys we gündogardan günbatara ägirt uly tranzit potensialyna we Beýik ýüpek ýolunyň täzeden dikeldilmegine şaýat bolýarys. Demirgazyk-Günorta taslamasynyň potensialyna doly ynanýaryn. Siz we men düýbünden täze mümkinçilikleri açjak täze ulag geçelgesine şaýat bolarys "-diýip, Iwan Tonkih sözüni jemledi.

Çeşmäniň habaryna görä, häzirki wagtda Russiýanyň demir ýollary Türkmenistanda wekilhanany bellige almagyň tertibini tamamlamagy meýilleşdirýär.

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn