DÝHG başlygy: Merkezi ulag geçelgesiniň ösmegi üçin Türkmenistanyň orny wajypdyr


16.04.2024

Aşgabatdaky Demirýollar arasyndaky Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlaryň Dolandyryjylar Geňeşiniň 38-nji mejlisiniň çäginde Türkmenportal habarçysy bilen geçirilen söhbetdeşlikde DÝHG başlygy Miroslaw Antonowiç tranziti güýçlendirmegiň möhümdigini aýtdy. Merkezi geçelgäniň ösüşi üçin Türkmenistanyň orny wajypdyr.

- Häzirki wagtda guramamyz 30 ýurdy birleşdirýär we giňelmegini dowam etdirýär.. Şeýle hem, Aşgabatdaky ýygnaga 20-den gowrak ýurduň wekilleriniň gatnaşandygyny aýtdy we bu ýygnakda DÝHG-e täze kärhanalaryň kabul ediljekdigine umyt bildirdi.

Antonowiç Türkmenistanyň DÝHG üçin ähmiýeti barada durup geçip, ýüpek ýolunda strategiki ugur hökmünde Türkmenistanyň üstaşyr ähmiýetini güýçlendirmek, Orta Koridoryň ösüşi nukdaýnazaryndan Gurama üçin diýseň möhümdigini aýtdy.

Mundan başga-da, Antonowiç DÝHG-nyň diňe bir kärhanalara goşulmak bilen çäklenmän, eýsem bu ýurtlaryň doly agza hökmünde gurama girmegini maksat edinýän beýleki Ýewraziýa ýurtlary bilen gepleşik geçirýändigini aýtdy. Guramanyň häzirki döwür üçin esasy maksatlarynyň arasynda Antonowiç ekologiýa taýdan arassa demir ýol ulaglarynyň ösüşini atlandyrdy.

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn