Edara kärhanalar we telekeçiler üçin täze nyrhnamalar


01.11.2018

Hormatly muşderiler! 2018-nji ýylyň Noýabr aýdaynyň 1-den ýurdumyzyň döwlete degişli we degişli däl edara-kärhanalary hem-de telekeçiler üçin trafigiň çäklendirilmedik görnüşinde ADSL we Infokanal hyzmaty üçin täze nyrhnamalaryň girizilendigini size habar berýäris.

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn