Türkmenistanyň wekiliýeti Oman Soltanlygynda geçirilen halkara sergisine we maslahatyna gatnaşdy


28.04.2024

22-24-nji apreli aralygynda Oman Soltanlygynyň Maskat şäherinde geçirilen «Omanyň nebiti we energetikasy ─ 2024» atly halkara sergisine hem-de «Elýeterli, durnukly we tygşytly ulanylýan energiýa çeşmeleri» atly halkara maslahatyna Türkmenistanyň wekiliýeti gatnaşdy. Bu çärelere Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň wekilleri hem gatnaşdy.

Halkara serginiň we maslahatyň esasy maksady nebitgaz ulgamynda dünýä tejribelerini öwrenmek hem-de tygşytly ulanylýan energiýa çeşmeleri boýunça tejribe alyşmakdan ybarat boldy. Çäreler «OMANEXPO» tarapyndan Oman Soltanlygynyň Energetika we mineral serişdeler ministrliginiň howandarlygynda geçirildi.

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn