Atşynaslara Arkadag şäherinden öýler berildi


28.04.2024

Habar berşimiz ýaly, şu gün Prezident Serdar Berdimuhamedow Arkadag şäherinde, Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynda Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli geçirilen dabaralara gatnaşdy.

Döwlet Baştutany bu ýerde Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli özüne sowgat berlen behişdi bedewleri Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynyň professor-mugallymlaryna hem-de talyp ýaşlaryna gowşurýandygyny aýtdy.

Şeýle hem Prezident Serdar Berdimuhamedow bu ýerde ýurtda giňden bellenilýän Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli Halkara atçylyk akademiýasynyň professor-mugallymlaryna, Atçylyk ylmy-önümçilik merkeziniň alymlaryna hem-de Arkadag şäheriniň atşynaslaryna täze şäherde gurlan döwrebap ýaşaýyş jaýlaryndan 120 maşgala niýetlenen täze jaýyň öýleriniň açarlaryny sowgat hökmünde gowşurdy. Bu barada TDH ýazýar.

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn