Aşgabat şäheriniň gününe bagyşlanan sergi Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda geçiriler


03.05.2024

Aşgabat şäheriniň gününe bagyşlanan baýramçylyk dabaralarynyň çäginde şu ýylyň 24-25-nji maýynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda “Ak şäherim Aşgabat” atly XXIII köpugurly halkara sergi geçiriler. Bu barada Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň resmi web sahypasynda habar berildi.

Çeşmäniň belleýşi ýaly, sergide içerde öndürilen we möhüm ornuny tutýan gurluşyk materiallary, azyk önümleri, mebel we sarp ediş harytlary görkeziler.

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn