“Türkmentelekom” EAK-ynyň Hosting hyzmatynyň täze nyrhnamalary


30.11.2022

Enjamyň möhüm sazlamasy IOPS (sekuntda maglumatlaryň giriş/çykyşy). Bu görkeziji SSD maglumat göterijisinde has ýokarydyr SAS ýa-da HDD disklerine garanyňda. VDS-hosting operatiw sistemanyň ýüklenilmegi, maglumatlary okaýjylygy we ýazmaklyk ýaly häsiýetnamalary bilen tapawutlanýar.
1. SSD
2. Täze döwrebap Serwerler.
3. Linux , Windows OS – lary.
4. Täze nyrhnama. Eger-de size maglumatlary saklamak üçin ýa-da maglumatlary çalt hasaplamak üçin ýaly görnüşleri saýlap bilersiňiz.
5. Sagatlaýyn nyrhnamalar.
6. Täze şahsy otag.Siz öz şahsy otagyňyzda nyrhnamany, operatiw sistemany saýlap täze wirtual maşyny döredip bilersiňiz.
7. Siz öz şahsy otagynda ähli maglumatlary görüp bilersiňiz.

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn