Aşgabatda “Turkmentel-2023” halkara sergisiniň açylyş dabarasy geçirildi


09.11.2023

Şu gün Aşgabatda, Söwda-senagat palatasynyň sergi merkezinde telekommunikasiýa, telemetriýa, maglumat tehnologiýasy we teleýaýlym we radio ýaýlym enjamlary pudagyny ösdürmäge bagyşlanan “Turkmentel-2023” halkara sergisiniň açylyş dabarasy, boldy.
Foruma gatnaşyjylar Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň gutlag ýüzlenmesini diňlediler.

Hormatly aragatnaşykçylar! Gadyrly myhmanlar! Ýöriteleşdirilen forumyň ýurdumyzyň hünärmenleri bilen daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň tejribe alyşmagynda, geljekde giň gerimli gatnaşyklary ýola goýmakda, özara bähbitli taslamalary ara alyp maslahatlaşmakda we olary durmuşa geçirmekde uly ähmiýete eýe boljakdygyna berk ynanýaryn. Sizi telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň «Türkmentel — 2023» atly XVI halkara sergisiniň hem-de ylmy maslahatyň öz işine başlamagy bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn. Size berk jan saglyk, abadançylyk, alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzuw edýärin

Foruma dünýäniň we Türkmenistanyň telekommunikasiýa we IT pudagynyň 200-den gowrak wekili gatnaşýar. Gatnaşanlaryň arasynda Halkara Telekommunikasiýa Bileleşiginiň (ITU), Domeniň ady we IP adresi dolandyryş korporasiýasynyň (ICANN), Sebitleýin aragatnaşyk birleşiginiň, BMG-nyň Türkmenistandaky hemişelik wekilhanasynyň wekilleri, şeýle hem programma üpjünçiligi öndürijileri we işläp düzüjileri Nokia, Huawei, Eastwind , NEC gatnaşdylar.
“Turkmentel-2023” halkara ylmy konferensiýasy güniň ikinji ýarymynda başlaýar. Forumda “Ykjam aragatnaşyk torlarynyň işe girizilmegi (IMT-2020 / 5G)” atly iki günlük okuw hem geçiriler.
“Turkmentel-2023” ýaş oýlap tapyjylaryň arasynda “Digital Solution-2023” bäsleşiginiň netijeleriniň jemlenjekdigini ýatladýarys. Bu ýyl bäsleşige 300-den gowrak arza berildi.

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn