«Türkmenpoçtanyň» «gapydan gapa» çaparçylyk hyzmaty: peýdaly we tapawutly taraplary


31.01.2024

«Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasy «gapydan gapa» çaparçylyk hyzmatyny hödürleýär.

Bu çaparçylyk hyzmatynyň türkmenistanlylaryň ünsüni çekýän esasy aýratynlygy bolsa onuň köp sanly peýdaly taraplary bilen bagly:

- oňaýlylygy we wagt tygşytlamagy: munda ýollamany ugratmak ýa almak üçin müşderiniň ýörite poçta bölümine gitmek zerurlygy ýokdur. Çapar ýollamany iberijiden alyp, kabul edijä gowşurýar. - ýüküň howpsuzlygynyň kepilligi: kompaniýanyň çaparlary ýörite taýýarlyk geçýärler we ýüküň howpsuz eltilmegine jogap berýärler.

- goşmaça hyzmatlary almak mümkinçiligi.

«Türkmenpoçtanyň» «gapydan gapa» çaparçylyk hyzmaty ýollamany tiz we özüne oňaýly wagtda ibermek ýa almak isleýän ähli adamlar üçin niýetlenendir.

Çapary çagyrmak üçin bolsa kompaniýanyň web saýtyndan, (+993 12) 92 14 95 telefon belgisinden ýa-da «Çapar» mobil goşundysyndan peýdalanyp bilersiňiz.

«Çapar» mobil goşundysyny «Google Play» we «App Store» internet dükanlaryndan ýükläp alyp bolýar.

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn