«Türkmenpoçta» Türkmenistanyň ähli ýerlerine pul serişdelerini geçirmek hyzmatyny hödürleýär


02.02.2024

«Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasy müşderilere Türkmenistanyň islendik ýerine pul serişdelerini geçirmek boýunça ýerine ýetirýän hyzmatlaryny hödürleýär.

Türkmenistanyň raýatlary bu hyzmatdan «Türkmenpoçtanyň» islendik bölümine baryp peýdalanyp bilerler. Pul serişdelerini ugratmak ýa-da kabul edip almak üçin müşderi hökmany suratda raýatlyk pasportyny, ýa bolmasa-da şahsyýetini tassyklaýan başga bir resminamasyny görkezmelidir.

Geçirimiň adresatynyň, ýagny pul serişdelerini kabul etmeli adamyň ony 30 günüň dowamynda almadyk ýagdaýynda, onda pul serişdeleriniň ugradylan poçta bölümi arkaly geçirimi ugradan adama yzyna gaýtarylyp berilýändigini bellemek gerek. Bu barada bolsa ugradyja 5 günüň dowamynda habar edilýär.

Eger geçirimi ugradyjy hem gaýtarylan pul serişdelerini yzyna almadyk ýagdaýynda, poçta aragatnaşyk operatory degişli puly 3 ýyllyk möhlet bilen ugradyjyny habarly etmek esasynda kompaniýanyň hasabyna geçirýär.

«Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň alyp barýan işi barada has giňişleýin maglumat almak üçin 075 gysga belgä jaň edip bilersiňiz.

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn