“Google Developer Groups” tehno-seminary Aşgabatda geçirildi


05.02.2024

4-nji fewral, ýekşenbe güni, Aşgabatdaky Google Developer Group (GDG Ashgabat), Google tarapyndan üpjün edijiniň mümkinçilikleri barada seminar gurady. Tech Talk (tehnologiýa hakda söhbetdeşlik) Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Bileleşiginde geçirildi. Gatnaşyjylar, talyplary, işewür toparlaryň wekillerini we Türkmenistanyň orta mekdep okuwçylaryny birleşdirdi. Sessiýanyň dowamynda GDG Aşgabat guramaçylary, tehnologiýa hünärmenlerinden maslahat almaga we taslamany durmuşa geçirmek üçin baýrak býudjetini almaga mümkinçilik berýän Google-dan platformalar we ýaryşlar barada söhbet etdiler. Türkmenistanyň ilkinji “Google Student Developers Club” (GDSC IUHD) wekili hem çykyş edip, myhmanlara talyplara niýetlenen her ýyl geçirilýän “Solution Challenge” taslamasy barada gürrüň berdi. Bu ýyl, Türkmenistanyň talyplary ilkinji gezek bu global bäsleşige gatnaşmaga we taslama we onuň talaplary barada habardarlygy ýokarlandyrmaga mümkinçilik aldylar. GDG Aşgabat we GDSC IUHD wekilleri Gazagystanyň talyby Madiýar Moldabaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi etdiler. Dünýädäki iň gowy 10 çözgüdiň hataryna girdi. Duşuşygyň ahyrynda çagyrylan spikerler - Microsoft stajerleri diňleýjilere Google-yň emeli aň modeli - Gemini emeli aň  ( AI ) barada gürrüň berdiler. Tanyşdyryş dabaralarynda Google Gemini we OpenAI GPT-4 modelleriniň deňeşdirme synaglarynyň statistikasy we netijeleri berildi. Şeýle hem, çykyş edenler emeli aň ( AI ) modelini işde, maglumat tehnologiýasynda, web ösüşinde we prosesi awtomatlaşdyrmakda ulanmagyň mysallaryny berdiler.

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn