Türkmenistan bilen Russiýa aragatnaşyk ulgamlary boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmekçi


02.04.2021

Türkmenistanyň döwlet wekiliýetiniň Moskwa şäherindäki saparynyň dowamynda “Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň başlygy Hajymyrat Hudaýgulyýew bilen Russiýa Federasiýasynyň Sanly ösüş, aragatnaşyk we köpçülikleýin habar beriş ministrliginiň, “Rostelekom” APJ-niň, Moskwanyň aragatnaşyk we informatika tehniki uniwersitetiniň, “Russiýanyň poçtasy” PJ-niň ýolbaşçylarynyň arasynda duşuşyklar geçirildi. Türkmenistan tranzit ýol ugurlaryny ösdürmek, MAT (maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalary) we kiber-howpsuzlyk boýunça ýokary hünärli hünärmenleri taýýarlamak, sanly ykdysadyýetde tejribe alyşmak, elektron hökümeti ornaşdyrmak, DATA Center- Maglumat merkezini döretmek we beýleki ugurlar boýunça Russiýa Federasiýasy bilen özara gatnaşyklara uly gyzyklanma bildirýär. Russiýa Federasiýasynyň Sanly ösüş, aragatnaşyk we köpçülikleýin habar beriş serişdeleri ministri Maksut Şadaýew bilen geçirilen duşuşykda “Türkmenaragatnaşyk” agentligi tarapyndan IP platformasynda DWDM enjamlaryny hem-de sebitleýin ugur torlaryny ulanyp, esasy ugur torlaryny giňeltmek boýunça, ýurtda ykjam aragatnaşygy ösdürmek boýunça hem-de halkara ugurlary diwersifikasiýasy we maglumatlary geçirmek islegi artýan beýleki taslamalar. Türkmenistan ýedi halkara aragatnaşyk birleşmelerine eýe bolup durýar: bar - Eýran, Gazagystan, Özbegistan we dördüsi Owganystan bilen, şol sanda Russiýa ýolunyň Owganystana, Eýrana, Özbegistana geçirilmeginiň mümkinçiligi bardyr. “Türkmenaragatnaşyk” agentligi Rostelekom, Russiýanyň poçtasy, Gündogar ýeli, Nowokart ýaly rus kompaniýalary bilen netijeli işleri alyp barýar we “Roskomnadzor” (Aragatnaşyk, maglumat tehnologiýasy we köpçülikleýin habar beriş serişdeleri pudagynda federal gözegçilik gullugy) bilen hyzmatdaşlygy ýola goýmaga gyzyklanma bildirýär. “Türkmenaragatnaşyk” agentligi “Rostelekom” kompaniýasy bilen 2006-njy ýyldan bäri, ýagny Halkara hasaplaşyklar merkezi (HHM) bilen şertnama baglaşylandan bäri iş alyp barýar. Agentligiň başlygy kompaniýanyň prezidenti Mihail Oseýewskiý bilen geçiren duşuşygynda ýurtda satyn alynýan möçberiň esasy böleginiň Rostelekom kompaniýasy tarapyndan üpjün edilýän internet ugry bolup durýandygyny we soňky üç ýylda bu möçberiň dört esse artandygyny, ýagny 40G/bite ýetendigini belledi. “Akylly” şäherleriň döredilmegi - Türkmenistanyň “Rostelekom” kompaniýasynyň tejribesi we innowasiýa çözgütleri bilen gyzyklanýan ýene bir möhüm ugry bolup durýar. “Russiýanyň poçtasy” PJ-niň baş direktory Maksim Akinin bilen geçirilen duşuşykda “Türkmenpoçta” kompaniýasy bilen durnukly hyzmatdaşlygyň ýöredilýändigi bellenildi we hyzmatdaşlygyň bu ugruny giňeltmek islegi beýan edildi. Iki operatoryň arasynda Türkmenistanyň awialiniýalary arkaly islendik geçiş ugurlaryndan aýlanyp geçmek bilen göni poçta alyş-çalşygynyň gaýtadan dikeldilmegi, “Türkmenpoçta” üsti bilen eksport harytlarynyň, şol sanda dokma önümleriniň üpjün edilmegi boýunça meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. “Russiýanyň poçtasy” we “Türkmenpoçta” onlaýn dükanlarynda satyljak önümleri özara ýerleşdirmek barada teklipler hem berildi. “Russiýanyň poçtasy” PJ-niň poçta önümleriniň ýapyk gaplarda Eýrana, Owganystana, Özbegistana tranzit görnüşinde daşamagy guramaga taýýardygy bellendi. “Türkmenaragatnaşyk” agentliniň başlygy bilen Moskwanyň aragatnaşyk we informatika tehniki uniwersitetiniň (MAITU) rektory Sergeý Ýerohiniň arasyndaky duşuşygyň esasy temasy hünärmenleri taýýarlamak meselesi boldy. Şol sanda MAITU bilen Türkmenistanyň telekommunikasiýa we informatika Institutynyň arasynda maglumat howpsuzlygy we MAT boýunça mugallymlaryň we hünärmenleriň hünär derejesini kämilleşdirmek ugrunda hyzmatdaşlygy ýola goýmaga gyzyklanma bildirdiler. Russiýanyň aragatnaşyk edaralarynyň we kompaniýalarynyň ýolbaşçylary şu ýylyň noýabr aýynda Aşgabat şäherinde geçiriljek we Türkmenistanda amala aşyrylýan taslamalara gatnaşmak isleýän rus kompaniýalary üçin amatly ugur hökmünde garalyp bilinjek “Türkmentel-2021” XIV halkara sergi we ylmy maslahata çagyryldy.

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn