Türkmen wekiliýeti parahatçylygy we ynanyşmagy pugtalandyrmak ugrunda çykyş etdi


13.02.2024

Türkmen wekiliýeti Parlamentara hyzmatdaşlygyň (IPC) ýyllyk diňlenişiginde halkara parahatçylygy we ynanyşmagy pugtalandyrmak, dünýä we sebit derejesinde Türkmenistanyň öňe sürlen başlangyçlary babatda çykyş etdi.

  Parlament wekilleriniň diňleşigine 300-den gowrak parlament agzasy we bilermen gatnaşdy. Olar dünýädäki parahatçylyga we howpsuzlyga wehim salýan meseleler, parlament diplomatiýasy we araçyllyk mehanizmleri arkaly düşünişmezlikleriň öňüni almagyň we çözmegiň ýollary barada pikir alyşdylar. Garyplyk, deňsizlik we çetleşdirmek ýaly gapma-garşylyklaryň düýp sebäplerini çözmegiň aýratyn ähmiýeti nygtaldy. Parahatçylygy we durnuklylygy saklamaga we öňe sürmäge gönükdirilen kararlary kabul etmekde hökümetleriň jogapkärçiligini ýokarlandyrmakda we üpjün etmekde milli parlamentleriň eýeleýän ähmiýetli orny bellendi. Bu barada Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky hemişelik wekilhanasy habar berýär.

  Nýu-Ýorkda guralan diňlenişik “Düşünişmezliklerden saplanmak: Parahatçylykly geljegiň ugurlary” ady bilen geçirildi. Şu ýylyň sentýabr aýynda geçiriljek BMG-niň sammitiniň netijeleriniň resminamasy hökmünde kabul ediljek “Geljek üçin şertnamany” taýýarlamaga gatnaşyjylaryň ünsi çekildi. Türkmen delegasiýasy “Parahatçylyga we tehnologiýa täze howplar” mowzugynda çykyş etdi.

  Türkmenistanyň wekiliýeti häzirki wagtda ýurduň diňe bir Parlamentara hyzmatdaşlygyň çäginde däl, eýsem ÝHHG-niň, GDA-nyň Parlamentara birleşikleriniň çäklerinde hyzmatdaşlygy ösdürýändigini belledi. Häzirki wagtda 48 sany parlament dostluk toparlarynyň çäginde netijeli hyzmatdaşlyk ösdürilýär.

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn