1. Mozilla thunderbird programmasynda täze elektron hasabyny gurnamak

img1

1. Mozilla thunderbird programmasyny işletmeli

2. Ulanyjynyň adyny goşuň, meselem: Test

3. Elektron salgyny goşuň, meselem: test@tca.gov.tm

4. Syrly açary giriziň: ****

5. Продолжить

2. Gelýän we çykýan poçta serwerlerini giriziň:

img2

Gelýän poçta serweri:

imap.sanly.tm

Port: 993

Birikdirmegiň usuly: SSL/TLSUgradylýan poçta serweri:

smtp.sanly.tm

Port: 465

Birikdirmegiň usuly: SSL/TLS

3. Autentifikasiýa usulyny görkeziň:

img3

Adaty parol

4. Taýýar

img4

Elektron hasap üstünlikli döredildi

Завершить

5. Elektron poçta ulanmagyň sazlamalaryny görkeziň:

img5

Установить по умолчанию