Ilat üçin internetini nädip birikdirmeli?

Ilat üçin internetini birikdirmek üçin Türkmentelekomyň islendik hyzmat ofisine ýüz tutup bilersiňiz.

1) Öý telefon belginiň eýesi, pasporty we pasportynyň göçürmesi;

2) Öý kitapçasy;

3) Hususy eýeçilik şahadatnamasy

Has giňişleýin maglumat üçin 071 jaň merkezimize ýüz tutup bilersiňiz.

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn