Kabel teleýaýlymyny nädip birikdirmeli?

Kabel teleýaýlymyny birikdirmek üçin Türkmentelekomyň islendik hyzmat ofisine ýüz tutup bilersiňiz.
Aşakda bu hyzmaty açmak / almak üçin zerur resminamalaryň sanawy:
1) Türkmenistanyň raýatynyň pasporty we pasportynyň göçürmesi;
2) Öý kitapçasy;
3) Başlangyç üçin azyndan 50 manat töleg;
4) Bu hyzmat üçin aýlyk töleg 10 manat;
Has giňişleýin maglumat üçin 071 jaň merkezimize ýüz tutup bilersiňiz.

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn