Öý telefonyny nädip birikdirmeli?

Öý telefonyňyzy birikdirmek üçin Türkmentelekomyň islendik hyzmat ofisine ýüz tutup bilersiňiz.
1) Türkmenistanyň raýatynyň pasporty we pasportynyň göçürmesi;
2) Öý kitapçasy;
Has giňişleýin maglumat üçin 071 jaň merkezimize ýüz tutup bilersiňiz.
* bu hyzmat ýurduň diňe welaýatlarynda birikmek üçin elýeterlidir.

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn