OVZ we KVM tehnologiýalary näme we nähili tapawutlanýarlar?

OpenVZ (Open Virtuozzo) – Linux ýadrosyna esaslanýan konteýnerleme platformasydyr. Linux ulgamyna esaslanýan bir operasiýa ulgamynda birnäçe operasiýa ulgamyny işletmäge mümkinçilik berýär. Konteýnerler root ygtyýarlylygy, faýl, ulanyjy ýa-da topar, amal we tor izolýasiýasy bilen garaşsyz Linux ulgamy hökmünde işleýär. OpenVZ konteýnerlerine belli bir mukdarda RAM, prosessor ýadrosy we gaty disk giňişligi bölünip berilýär we wirtual Linux serwerleri hökmünde üpjün edilýär. CPU-nyň we ýat çeşmeleriniň käbir bölegi konteýnerlere bölünýär, ýagny konteýner özüne bölünen zatlardan başga-da has köp çeşmä mätäç bolsa, beýleki gaplaryň ulanylmadyk çeşmelerinden wagtlaýynça alyp biler. Konteýnerizasiýa wagtynda ýadro ähli konteýnerler üçin umumy bolansoň, ýadro sazlamalaryny üýtgetmek, täzelemek ýa-da goşmaça ýadro modullaryny ulanmak mümkin däl. Şeýlelik bilen, täzelenmeler arkaly ulgamyň işleýşini we ýadrosynyň mümkinçiliklerini gowulaşdyryp bilmeýärsiňiz. Şeýlelik bilen sizde öňki Linux distributiwyňyz galar. KVM (Kernel-based Virtual Machine) — host-maşynda fiziki serweriň absolýut wirtual analogyny döretmäge mümkinçilik berýän apparat wirtuallaşdyryş tehnologiýasy. Müşderi çäklendirmesiz şahsy zerurlyklar üçin OS-ny uýgunlaşdyryp we üýtgedip biler. Islendik operasiýa ulgamyny gurmaga rugsat berilýär.

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn