Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky haýyr-sahawat gaznasy Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezine gemodializ enjamlaryny sowgat etdi


23.05.2024

Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezine Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky haýyr-sahawat gaznasy tarapyndan häzirki zaman lukmançylyk enjamlaryny gowşurmak dabarasy geçirildi.

Çäräniň çäginde gaznanyň wekilleri hassahananyň işgärlerine meşhur nemes öndürijisi B.Braunyň «Dialog +» (emeli böwrek) iki sany häzirki zaman gemodializ enjamyny sowgat berdiler. Bu enjamlar durmuşyň hilini ep-esli gowulandyrar we ganyň täsirli arassalanmagy sebäpli dowamly böwrek ýetmezçiliginden ejir çekýän näsaglaryň ömrüni ýokarlandyrar.

Dabara gatnaşyjylar türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowa, Prezident Serdar Berdimuhamedowa ýaş nesliň saglygy baradaky ýadawsyz aladalary we ýurduň saglygy goraýyş ulgamynyň yzygiderli döwrebaplaşdyrylmagy hem-de edýän taýsyz tagallalary üçin çuňňur minnetdarlyk bildirdiler. Olara berk jan saglyk, ýurduň we halkyň bähbidi üçin köptaraplaýyn işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdiler.

Nemes kompaniýasy B. Braun tarapyndan döredilen «Dialog +» gemodializ enjamy dowamly böwrek ýetmezçiligi bolan (CRF) näsaglarda daşky gany arassalamak (gemodializ) üçin döredilen ýokary tehnologiýaly lukmançylyk enjamydyr.

«Dialog +» gandan toksinleri, artykmaç suwuklygy we elektrolitleri aýyrmagy başarýar. Şeýlelik bilen dowamly böwrek ýetmezçiligi bolan näsaglaryň bedenindäki maddalaryň möhüm deňagramlylygyny saklaýar. Enjam iň amatly we täsirli şertleri üpjün edip, her bir hassanyň zerurlyklaryna görä, dializ parametrlerini aýratyn sazlamaga mümkinçilik berýär.

«Dialog +» dowamly böwrek ýetmezçiligi bolan näsaglaryň ömrüni uzaltmaga kömek edýär we olara ýaşamaga mümkinçilik berýär. Umuman aýdanyňda, «Dialog +» gemodializ enjamy, dowamly böwrek ýetmezçiligine garşy göreşde gymmatly gural bolup, näsaglara sagdyn we manyly durmuş üçin umyt döredýär.

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky haýyr-sahawat gaznasy tarapyndan Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezine şeýle enjamlaryň sowgat edilmegi, bu agyr keselden ejir çekýän adamlaryň ömrüni halas etmekde we durmuş derejesini ýokarlandyrmakda bahasyna ýetip bolmajak uly goşantdyr.

Täzelikler

2 3 4 5 ... 10

Kömek gerekmi?

Biziň hünärmenlerimiz hemişe sizi gyzyklandyrýan soraglaryňyza jogap bermäge taýyn